Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Το Μέγα Μήνυμα του εψηφισμένου Μητροπολίτου Αυστρίας Αρσενίου

29 Νοεμβρίου 2011

Το Μέγα Μήνυμα του εψηφισμένου Μητροπολίτου Αυστρίας Αρσενίου

Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα

To Μέγα Μήνυμα επί τη εκλογή του ως τρίτου σε σειρά Μητροπολίτου Αυστρίας έδωσε ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος κ. Αρσένιος σήμερα το πρωί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Παρουσία Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου από την Πόλη, την Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του Εψηφισμένου την Ελλάδα και άλλες χώρες, ο Μέγας Εκκλησιάρχης Βενιαμίν διάβασε το Μέγα Μήνυμα και ακολούθησε η αποδοχή και ευχαριστία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Αρσενίου.

Ο νέος Αυστρίας έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Πατριαρχικό Γραφείο. Εκεί δόθηκε το Μικρό Μήνυμα με προσφώνηση του Πατριάρχου και αντιφώνηση του Εψηφ. Αυστρίας.

“Ως γνωστόν, η Μήτηρ Εκκλησία εστερήθη προσφάτως δύο εκλεκτών Ιεραρχών αυτής, των μακαριστών Αδριανουπόλεως Δαμασκηνού και Αυστρίας Μιχαήλ. Και ο μεν πρώτος, ατυχώς, ήτο ήδη παρωπλισμένος επί δεκαετίαν και πλέον λόγω ανιάτου παθήσεως, ο δεύτερος όμως εκλήθη εκ γης προς ουρανόν εις την ακμήν της ηλικίας και της δράσεως αυτού, δράσεως ήτις ετίμησε την Εκκλησίαν και το Γένος. Ούτως έδοξε τω Κυρίω, προ του θρόνου του Οποίου κλίνομεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος εν πίστει και υποταγή εις τας βουλάς Αυτού, και ευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αμφοτέρων των πεφιλημένων απελθόντων αδελφών ημών εν χώρα ζώντων”, σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην προσφώνηση του, παρουσία ιεραρχών του Θρόνου.

“Εις την ουτωσί κενωθείσαν θέσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας η περί ημάς Αγία και Ιερά Σύνοδος, ημετέρα Πατριαρχική εισηγήσει, εξελέξατο δια της τιμίας ψήφου των μελών αυτής την υμετέραν αγαπητήν Θεοφιλίαν, ήτις και θα χειροτονηθή εις τον βαθμόν του Επισκόπου αύριον, Θρονικήν εορτήν της Μητρός ημών Εκκλησίας. Τούτο εν χαρά αγγέλομέν σοι, Θεοφιλέστατε, κατά το παρόν Μικρόν Μήνυμα, συγχαίροντές σοι και εκφράζοντες την βεβαιότητα του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και ημών προσωπικώς ότι θα συνεχίσης και θα επαυξήσης το λίαν αξιόλογον ποιμαντορικόν και εν γένει εκκλησιαστικόν έργον του αειμνήστου προκατόχου σου, εν πιστότητι και ακλινεί αφοσιώσει προς την πλουσίως τιμήσασάν σε Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, ήτις με τας προσφάτους εκλογάς υμών τε και των αδελφών Μητροπολιτών Πιττσβούργου και Σιγκαπούρης έδειξε την πρόθεσιν αυτής όπως εμπλουτίζη την ιεραρχίαν της δια νέων την ηλικίαν και ικανών στελεχών, δυναμένων να εκπροσωπούν αυτήν επαξίως εκασταχού κατά τους απαιτητικούς τούτους καιρούς και να δίδουν την μαρτυρίαν αυτής τοις εγγύς και τοις μακράν”, πρόσθεσε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας και συνέχισε:

“Η μέχρι τούδε διακονία σου και τα εφόδια και προσόντα σου, η παιδεία και η σεμνότης, το ήθος και το φρόνημά σου εγγυώνται δια την επιτυχίαν της νέας υπευθύνου αποστολής σου. Τούτο ευχόμεθά σοι και ημείς πάντες από του Ιερού ημών Κέντρου και σε καταστέφομεν δια της Πατριαρχικής ημών ευλογίας και των αδελφικών ημών ευχών και προσευχών και σε προπέμπομεν εν ειρήνη και επί χρησταίς ταις ελπίσιν. Άξιος!”.

 

Ο Θεοφιλέστατος στην αντιφώνηση και Ευχαριστία του μεταξύ άλλων ανέφερε Μετά Θεόν, εγκαρδίους ευχαριστίας και άπειρον ευγνωμοσύνην υποβάλλω προς την Υμετέραν Προσκυνητήν μοι Παναγιότητα, τον Μέγαν Πατριάρχην του Γένους των Ορθοδόξων, τον Πρώτον της όπου γης Ορθοδοξίας, τον αληθή Διδάσκαλον και φιλόστοργον Πατέρα, τον επί εικοσαετίαν ήδη πηδαλιουχούντα δεξιώς το σκάφος της Εκκλησίας των του Χριστού πενήτων, δια την προς την ελαχιστότητά μου επιδειχθείσαν πολλήν αγάπην, ευμένειαν και εμπιστοσύνην. Επίσταμαι καλώς ότι η δωρεά αύτη, η υπερβαίνουσα μεγάλως εμήν αξίαν, κατέρχεται επ’ εμέ ως δώρημα της Υμετέρας Θεολέκτου Κορυφής, ως καρπός αγάπης, ευλογίας και στοργής Αυτής. Ταύτης της δωρεάς ουδέποτε επιλανθανόμενος, παραμένω εσαεί της Υμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, τέκνον ευγνώμον και λίαν ευεργετηθέν, εν αφοσιώσει και ακλονήτω προσανατολισμώ εις τας επιταγάς και τα κελεύσματα της Μητρός Εκκλησίας και του Σεπτού Προκαθημένου Αυτής.

Εν βαθεία συγκινήσει ευχαριστώ τον πεφιλημένον Γέροντά μου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Παρά τους πόδας αυτού εμαθήτευσα επί επταετίαν. Εδιδάχθην πολλά, αναρίθμητα από την παρ’ αυτώ διακονίαν μου, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια δια την νέαν μου διακονίαν και δια τα οποία παραμένω εσαεί ευγώμων.

Μετά βαθείας συγκινήσεως μνημονεύω του ονόματος του μακαριστού Προκατόχου μου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ. Του μεγάλου εκείνου και επιλέκτου Ιεράρχου του Οικουμενικού Θρόνου, του οποίου η απουσία εκ της στρατευομένης Εκκλησίας καθιστά αυτήν πτωχοτέραν. Η εν ουρανοίς όμως ανάπαυσις της μακαρίας ψυχής αυτού και η εις τον Θρόνον του Παντάνακτος Θεού ανύστακτος πρεσβεία και δέησις, αποτελεί πηγήν δυνάμεως και ενθαρρύνσεως δια τους βηματισμούς της ταπεινότητός μου και την συνέχισιν της καλλικάρπου διακονίας αυτού εις τον αγρόν της εν Αυστρία παροικούσης Εκκλησίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε στις 3 Νοεμβρίου τον Αρχιμ. Αρσένιο Καρδαμάκη, πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Γαλλίας σε διαδοχή του πρόσφατα κοιμηθέντος Μακαριστού Αυστρίας Μιχαήλ Στάϊκου που έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο στις 18 Οκτωβρίου 2011.

Η χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Αρσενίου θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική Θ. Λειτουργία επί τη Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέου.

Πηγή: http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=7603