Συναξαριακές Μορφές

Παναγία η Γοργοϋπήκοος της Μονής Δοχειαρίου

1 Οκτωβρίου 2012

Παναγία η Γοργοϋπήκοος της Μονής Δοχειαρίου

gorgoypekoos

1η Οκτωβρίου: Τελείται η Σύναξις της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Γοργουπηκόου.

Στα δεξιά της εισόδου της Τράπεζας της Μονής Δοχειαρίου υπάρχει ειδικό προ­σκυ­νη­τάρι, όπου εί­ναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Γορ­γοϋ­πη­­κόου.  Απέναντι κτίστηκε ομώνυμο παρεκκλήσι.

Το 1664 ο τότε τραπεζάρης Νεί­λος μοναχός περνώντας, όπως συνηθι­ζό­ταν, μπρο­στά από τήν εικόνα μέ δαδί αναμμένο γιά να πάει στήν τρά­πε­­ζα, άκουσε…

τή φράση: « Αλλοτε νά μήν περάσεις από εδώ μέ δα­διά καπνίζοντας τήν εικόνα μου».

Ο τραπεζάρης όμως, πού δέν κα­τά­­λαβε από πού ήρθε η φωνή, δέν έδωσε σημασία καί συ­νέχισε τήν τακτική του. Μετά όμως από μερικές ημέρες, καί κα­τά τήν ώρα πού είχε ακουσθεί η πρώτη φωνή, άκουσε πάλι φωνή νά του λέει: « Α­μό­ναχε μοναχέ, ώς πότε θά καπνίζεις ανευλαβώς καί ατίμως τήν μορφή μου;», και  ταυτόχρονα έχασε το φώς του.

Τότε θυμήθηκε ο τραπεζάρης καί τήν προη­γού­μενη φωνή, οπότε κατά­λα­βε ότι δέν πρόσεξε τήν εντολή της Παναγίας καί δικαίως τιμωρή­θη­κε.  Εκτοτε ο τυφλωθείς τραπεζάρης παρέμενε σέ στασίδι απέναντι στήν εικόνα παρακαλώντας τήν Θεοτόκο νά τόν συγχω­ρή­σει καί νά του χαρίσει τό φώς. Μετά από αρκετόν καιρό η Παναγία τόν συγ­χώ­­ρησε, τόν θεράπευσε καί του είπε: « Εγώ είμαι η Δέσποινα της Μονής, Θεο­­τό­κος η Γοργοϋπήκοος καί γοργώς υπακούουσα αυτούς πού επικα­λούν­ται τό όνομά μου». Την ταχεία αυτή ανταπόκριση της Θεοτό­κου στίς αιτήσεις των πιστών υποδηλώνει καί η ονομασία Γοργοϋπή­κοος.