Η πνευματική δράσις του π. Κλεόπα (Μέρος Β’)

IMG_0251

π.Ιωαννίκιος  Μπάλαν

Η ζωή και οι αγώνες του Γέροντος π. Κλεόπα Ηλίε

Ομως περισσότερο απ’ όλους προσηύχετο ο ίδιος για την ‘Εκκλησια, τους Πιστούς, τους περιπεσόντας σε βαρειά αμαρτήματα, τους ασθενείς και τους δοκιμασμένους από συμφορές του βίου.
Ετσι, οι προσευχές του π. Κλεόπα ενίοτε επέφεραν θαυμαστά αποτελέσματα, διότι εξεπληρώνοντο τα αιτήματα των Χριστιανών. Οι ασθενείς εθεραπεύοντο και επέστρεφον από τα νοσοκομεία υγιείς, οι εξετάσεις των ιατρών είχαν θετικό αποτέλεσμα και γενικώς η ευλογία του Θεού με τις ευχές του π. Κλεόπα επήγαινε πάντού.
Κατόπιν ζητούσε από τους Πιστούς να πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία τις Κυριακές η σε περίπτωσι κάποια ανάγκης μία φορά στις 15 ημέρες.  Οταν δεν ημπορούσαν να πηγαίνουν, τότε να στέλλουν κάποιον από την οικογένεια, είτε τον σύζυγο είτε την σύζυγο, είτε τα παιδιά η ένα απ’ αυτά, το οποίον ωνόμαζε ο «’Αποστολος της οικογενείας». ‘Ενω στο σπίτι να διαβάζουν τα ιερά βιβλία, να προσεύχωνται και να μη τρώγουν μέχρι να έλθη και «ο ‘Αποστολος της οικογενείας» από την εκκλησία.
Προέτρεπε και στην εξομολόγησι: «Να μη αναχωρή κανείς από εσάς, ανελέητος! ‘Εαν δεν έχης χρήματα να του δώσης, δώσε του πατάτες, ένα καρβέλι ψωμί, ένα μαντήλι, δώσε του κάτι, έστω και το παραμικρό. ‘Εαν δίνης κάτι, δεν θα σου φανή άσχημο να δώσης άλλη φορά και περισσότερα, διότι η ελεημοσύνη σου φθάνει στον Θεό σαν την αστραπή. Γιατί; Συναντώνται δύο μεγάλες αρετές: ‘Η ελεημοσύνη και η ταπείνωσις».
Συνεβούλευε τον καθένα να κάνη ελεημοσύνη στο όνομα του Χριστού, ανάλογα με την δύναμί του, διότι αυτός που κάνει ελεημοσύνη «δανείζει» τον Θεό και σώζεται με πολλή ευκολία. Τι μας λέγει ο Κύριος στο ‘Ιερο Ευαγγέλιο: «Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» (Ματ. 5, 7).
‘Ομοιως, συνιστούσε στους Πιστούς να ζουν πάντοτε με αγάπη και χριστιανική αρμονία, σύμφωνα με τον λόγο που μας λέγει ο ίδιος ο Χριστός: «’Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις» (‘Ιωαν. 13, 35).
Πρωταρχική καθήκον το οποίον ζητούσε από  τους πιστούς οικογενειάρχες των χωριών και των πόλεων ήτο η γέννησις παιδιών. Σύμφωνα με τους ‘Ιερους Κανόνες της ‘Εκκλησιας, ο π. Κλεόπας απηγόρευε τελείως τις αμβλώσεις και τον φόνο των εμβρύων, διότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα στην ζωή των Χριστιανών.
‘Επισης συνιστούσε στους νέους να ζουν με αγνότητα μέχρι τον θρησκευτικό γάμο τους να υπακούουν τους ιερείς και γονείς τους, κατά την εντολή που δόθηκε στον Μωϋσή: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της» ( Εξοδ. 20, 12).
‘Ενω σ’αυτούς που ήσχολούντο με δικαστήρια και διαμάχες για επίγεια πράγματα, ο Γέροντας τους ζητούσε να συμφιλιωθούν μεταξύ τους και να ακολουθούν την συμβουλή του ιερέως των.
Στην συνέχεια ο π. Κλεόπας τους εδίδασκε με ψυχωφελείς λόγους αναλόγως της πνευματικής των ηλικίας και τους απαντούσε στα τυχόν ερωτήματά τους. Κατόπιν τους ευλογούσε με τον Τίμιο Σταυρό, τους έδινε εικονίτσες και θυμίαμα και τους έστελνε με ειρήνη στα σπίτια τους. ‘Αφου ανεπαύετο ολίγον, ήρχοντο άλλες ομάδες Χριστιανών να ζητήσουν συμβουλή και την ευλογία του.
Ησαν ημέρες, κυρίως το καλοκαίρι, στις οποίες ο Πατήρ δεχόταν πολλές ομάδες Προσκυνητών από όλη την Ρουμανία με εκατοντάδες Πιστούς.
Αυτή ήτο η μεγαλύτερη πνευματική ιεραποστολή, την οποίαν έκανε αδιάκοπα ο π. Κλεόπας από το Φθινόπωρο του 1964 μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1998, οπότε και έδωσε το ψυχή του στα χέρια του Χριστού.

Μετάφρασις-επιμέλεια υπό Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτου

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

Άγιον Όρος Άθω

1999

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_5498.html