Συναξαριακές Μορφές

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν Βλαχέρναις και η επέτειος του «ΟΧΙ»

28 Οκτωβρίου 2013

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της εν Βλαχέρναις και η επέτειος του «ΟΧΙ»

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Εορτάζει στις 28 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Σκέπη σου, Αγνή, σκέπεις και περιθάλπεις

Τους πίστει αφορώντας προς σε, Παρθένε.

Μητρός Θεοίο Σκέπη Ελλάδα θειόφρονα καλύπτει.

 

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα.

Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, όπου η Ελλάδα γιορτάζει το μεγάλο γεγονός της διασώσεως και απελευθερώσεως της από τον Ιταλογερμανικό ζυγό. Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β’, Αθήνα 1956, σελ. 649).

 

Απολυτίκιον

Ήχος πλ. δ’. Θεοτόκε Αειπάρθενε.

Θεοτόκε Αειπάρθενε, την αγίαν σου Σκέπην, δι’ ης περισκέπεις, τους εις σε ελπίζοντας, κραταιάν τω Έθνει σου καταφυγήν εδωρήσω‧ ότι ως πάλαι και νυν θαυμαστώς ημάς έσωσας, ως νοητή νεφέλη, τον σον λαόν περιβαλούσα. Διο δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 

Έτερον Απολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Της Σκέπης σου Παρθένε, αvuμνούμεν τας χαρίτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τον λαόν σου νοερώς, εκ πάσης των εχθρών επιβουλής. Σε γαρ σκέπην και προστάτιν και βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντές σοι• Δόξα τοις μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τη θεία Σκέπη σου, δόξα τη προς ημάς σου, προμηθεία Άχραντε.

 Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Ώσπερ νεφέλη αγλαώς επισκιάζουσα, της Εκκλησίας τα πληρώματα Πανάχραντε, εν τη πόλει πάλαι ώφθης τη Βασιλίδι. Αλλ’ ως σκέπη του λαού σου και υπέρμαχος, περισκέπασον ημάς εκ πάσης θλίψεως, τους κραυγάζοντας• Χαίρε Σκέπη ολόφωτε.

 Ο Οίκος

Άνωθεν εφαπλούσα, την αγίαν σου Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις και σώζεις τον σον λαόν, καθ’ ώραν σε Αγνή επιβοώμενον• νυν δε σου τα θαυμάσια, ευγνωμόνως υμνεί κραυγάζων•

Χαίρε του κόσμου η Σωτηρία

Χαίρε Ελλάδος η προστασία.

Χαίρε των Αγγέλων παράδοξον θέαμα

Χαίρε των ανθρώπων ακλόνητον έρεισμα.

Χαίρε Μήτηρ Αειπάρθενος του Παντάνακτος Χριστού

Χαίρε σκέπη και αντίληψις του λαού σου του πιστού.

Χαίρε ότι εφάνης σκέπουσα το σον Έθνος

Χαίρε ότι παρέχεις νίκας τω στρατοπέδω.

Χαίρε πηγή πλουσίας χρηστότητος

Χαίρε λαμπάς Θεού αγαθότητος.

Χαίρε δι’ ης τους εχθρούς εκνικώμεν

Χαίρε προς ην καθ’ εκάστην βοώμεν•

Χαίρε Σκέπη ολόφωτε.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό
http://www.youtube.com/watch?v=7WU_NqgOmxo

 

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Πηγή: saint.gr