Συναξαριακές Μορφές

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους

8 Απριλίου 2014

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο'

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο’

Εορτάζει στις 8 Απριλίου εκάστου έτους.

 

Eις τον Άγαβον.

Ψυχήν Αγάβου του Προφηταποστόλου,

Ο ψυχοσώστης προσκαλείται Δεσπότης.

Eις τον Φλέγοντα.

Σβέσας πλάνης φλέγουσαν ο Φλέγων φλόγα,

Ους Δαυίδ είπε, πυρ φλέγον, βλέπει Νοας.

Eις τον Pούφον.

Παύλος καλεί σε, Ρούφ’, Απόστολος μέγας.

Εκλεκτόν όντως· ω επαίνου αξίου!

Eις τον Aσύγκριτον.

Ασύγκριτον δε πας επαινέσει μάλα.

Τούτον γαρ ησπάσατο Παύλου το στόμα.

Ογδοάτη μετέβησαν Απόστολοι, αγγελέες τε.

 

Βιογραφία

Από αυτούς τους ιερούς Αποστόλους, ο μεν Άγαβος ήταν εκείνος που αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ο όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και προφήτευσε γι’ αυτόν αυτά: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστίν η ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πράξεις των Αποστόλων, κα’11). Πράγματι, έτσι και έγινε. Διότι όχι μόνο έδεσαν τον Παύλο οι Ιουδαίοι, αλλά και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Ο Άγαβος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στο μέρος όπου ζούσε, αποδήμησε ειρηνικά στον Κύριο.

Τον δε Ρούφο αναφέρει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Άσπάσασθε Ρούφον τον έκλεκτόν εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και έμοϋ» (Προς Ρωμαίους, ιστ’ 13). Αυτός αργότερα έγινε επίσκοπος Θηβών στην Ελλάδα.

Οι δε Φλέγων (που έγινε Επίσκοπος Μαραθώνος) και Ασύγκριτος, αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη του κόσμου, έφεραν πολλούς απίστους στην αληθινή πίστη. Τελικά βασανίστηκαν με διάφορους τρόπους από Ιουδαίους και Έλληνες, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και οι δύο την ίδια μέρα. Έτσι, πήραν από τον Κύριο τα ουράνια αγαθά, που προορίζονται για τους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε αρκετά συναξάρια, μαζί με τους παραπάνω αποστόλους εορτάζονται και οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα Ερμής και Ηρωδίων.

Eις τον Ηρωδίων

Ευαγγελίου τον καλόν δραμών δρόμον,

Ηρωδίων κάλλιστον ήρατο στέφος.

 

Eις τον Ερμή

Ερμή θανόντι τω μαθητή Κυρίου,

Ερμώον έμπνουν εκ λόγων αναγλύφω.

 

Ο Απόστολος Ερμής έγινε Επίσκοπος Δαλματίας (τιμάται 5 Nοεμβρίου και 8 Mαρτίου) και κοιμήθηκε με ειρήνη.

 

Ο Απόστολος Ηρωδίων (τιμάται 10 Nοεμβρίου και 28 Mαρτίου) ανήκε στον κύκλο των Εβδομήκοντα Αποστόλων του Κυρίου. Ακολουθώντας τους Αγίους Αποστόλους βοηθούσε αυτούς στο κήρυγμα του Χριστού, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους και υποτασσόμενος ως μαθητής του Χριστού, που έλεγε ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος σε όλους, ας είναι υπηρέτης όλων και διάκονος αυτών. Στην συνέχεια χειροτονήθηκε από αυτούς Επίσκοπος της πόλεως των Νέων Πατρών και οδήγησε στην αλήθεια του Ευαγγελίου πολλούς Εθνικούς. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι τον φθόνησαν, συναθροίστηκαν εναντίων του μαζί με τους ειδωλολάτρες, τον συνέλαβαν και τον βασάνισαν ανηλεώς. Του συνέτριψαν το στόμα με πέτρες και του κτύπησαν την κεφαλή πάνω σε ξύλα. Στην συνέχεια οι παράνομοι, ως άγριοι και αιμοβόροι κυνηγοί, τον κατάσφαξαν με μαχαίρι. Έτσι παρέδωσε την μακάρια ψυχή του στον Κύριο, για την αγάπη του Οποίου υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

 

 Απολυτίκιον

Ήχος γ’.

Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος α’. Χορός Αγγελικός.

Εξάριθμος χορός, των σοφών Αποστόλων, υμνείσθω ιερώς, μελωδίαις ασμάτων, Ερμάς και Ασύγκριτος, Ηρωδίων και Άγαβος, συν τω Φλέγωντι, και τω θεόφρονι Ρούφω, την Τριάδα γαρ, διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

 

Κοντάκιον

Ήχος β’. Τα άνω ζητών.

Ως μύσται Χριστού, και Αποστόλων σύσκηνοι, εν πάση τη γη, την τούτου συγκατάβασιν, Μαθηταί εξάριθμοι, ως λαμπάς εξάφωτος φάναντες, ελύσατε σκότος δεινόν, πυρσεύοντες πάσιν, αληθείας το φως.

 

 

Οπτικοακουστικό Υλικό


Ακούστε το απολυτίκιο!

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο'

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο’

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους08

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο'

Άγιος Ρούφος ο Απόστολος από τους Ο’

Άγιος Άγαβος ο Απόστολος από τους Ο'

Άγιος Άγαβος ο Απόστολος από τους Ο’

 

 

 

Πηγή:  saint.gr