Συναξαριακές Μορφές

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

17 Μαΐου 2014

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

 

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία

Εορτάζει στις 17 Μαΐου εκάστου έτους.

 

Eις τον Aνδρόνικον.

Έθνη διδάξας Ανδρόνικος μυρία,

Προς Χριστὸν ήλθεν, ος καλεί προς φως έθνη.

Eις την Iουνίαν.

Ιουνία τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ,

Ος πρώτός εστιν εισιὼν  Ιουνίου.

Εβδομάτῃη δεκάτη θάν’ Ιουνίη Ανδρόνικός τε.

Οι άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου μας, τους οποίους εορτάζουμε στις 4 Ιανουαρίου. Συνεργάσθηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ»(Προς Ρωμαίους, ιστ’ 7). Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίσθηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος, και οι όποιοι μάλιστα προσήλθαν στο Χριστό πρωτύτερα από μένα.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Δυὰς φωτοειδής, ἱερῶν Ἀποστόλων, καὶ κήρυκες Χριστοῦ, ἀνεδείχθητε κόσμω, τοὶς πάσι κατασπείραντες, τὸ τῆς χάριτος κήρυγμα, ὅθεν σήμερον, ἠμᾶς πιστῶς εὐφημοῦμεν, ὢ Ἀνδρόνικε, καὶ Ἰουνία θεόφρον, Χριστὸν μεγαλύνοντες.

 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’.

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

 

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία οι Απόστολοι

Αγία Ιουνία

Αγία Ιουνία

Αγία Ιουνία

Αγία Ιουνία

Άγιος Ανδρόνικος

Άγιος Ανδρόνικος

Άγιος Ανδρόνικος

Άγιος Ανδρόνικος

 

Πηγή: saint.gr