Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Πως επιτελείται η αναίμακτος θυσία; Διατί τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό;Πως γίνεται και τι σημαίνει το σημείον του Τιμίου Σταυρού;

4 Ιουνίου 2014

Πως επιτελείται η αναίμακτος θυσία; Διατί τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό;Πως γίνεται και τι σημαίνει το σημείον του Τιμίου Σταυρού;

DIVINE_LITURGY_DETAIL_05-web

Επισκόπου Ανδρέου Αράντ και Χουνεντοάρας

Η αναίμακτος θυσία επιτελείται στην Θεία Λειτουργία. Γι’ αυτό και η Θεία Λειτουργία ονομάζεται και «διακονία καταλλαγής»Β. Κορ. 5,18).
Διατί τιμούμε τον Τιμο Σταυρό;
Τιμούμε τον Τιμιο Σταυρό διότι, επάνω σ’ αυτόν εσταυρώθη ο Κυριος μας ‘Ιησους Χριστός, και τον αγίασε με το πολύτιμο και άγιο Αίμα Του. Ο ‘Αποστολος Παύλος γραφεί:«ο λόγος γαρ ο του Σταυρού τοις μεν απολλυμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού εστί» (Α. Κορ. 1,18). Γι’ αυτούς που δεν πιστεύουν στον Τιμιο Σταυρό τα ίδια λέγει ότι το τέλος τους είναι η απώλεια (Φιλ. 3,18-19).
Στην Καινή Διαθήκη (Μαρκ. 10,16, Λουκ. 24,50, Πραξ. 6,6 και 14,23, Α. Τιμ. 2,8 και 4,14), καθώς και στην παλαιά Διαθήκη η ευλογία, ο αγιασμός, η συγχώρησις και η απαλλαγή, γίνεται με το σημείο του Σταυρού.
Ο Πατριάρχης ‘Ιακωβ ευλόγησε τον υιόν του ‘Ιωσηφ βάζοντας επάνω του τα χέρια του με την μορφη του Σταυρού. (Γεν. 48,13-14). Ο Προφήτης Μωϋσής με τα χέρια του τεντωμένα στην μορφη του Σταυρού ενίκησε τούς εχθρούς του ( Εξοδ. 17,11-12).

Ο χάλκινος όφις υψώθη επί ξύλου στην έρημο για να φέρη την ζωή, την συγχώρησι των αμαρτιών και την θεραπεία του λαού από τα δαγκώματα των φιδιών, πράγμα το οποίο προεικόνιζε και προανήγγειλε τον Τιμιον Σταυρό, καθώς και ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει:«Καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον Υιόν του ανθρώπου» επί του Σταυρού.(‘Ιωαν.3,14-15).
Ο Σταυρός είναι το θυσιαστήριο, το Ιερό Βήμα με το οποίο εκερδίσαμε δια του ‘Ιησου Χριστού την σωτηρία μας, (Λουκ. 24,26, ‘Ιωαν. 12,32-33 και 17,1, ‘Εφεσ. 2,16, Κολασ. 1,19-20, Α. Πετρ.2,24), είναι το σημείον του Υιού του ανθρώπου (Ματθ. 24,30), και η σφραγίς του Θεού στο μέτωπο των εκλεκτών Του, (‘Ιεζεκ. 9,4-6, ‘Αποκ. 7,2-3 και 9,4). Ο Σταυρός είναι το υποπόδιο των ποδιών του Χριστού, καθώς λέγει ο Ψαλμός « Υψούτε Κυριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδίω των ποδών αυτού, ότι άγιος εστι» (Ψαλμ.98,5).
Ο Σταυρός είναι το πολεμικό άρμα και η σημαία της νίκης των ευσεβών Χριστιανών. Γι’ αυτό εμείς οι Χριστιανοί τιμούμε τον Σταυρόν. Η τιμή δεν γίνεται μόνον εσωτερικά με την καρδιά, αλλά και εξωτερικά, όπου το απαιτεί ο νόμος της αγάπης. Η μητέρα που αγαπά τα παιδιά της δεν κρύβει την αγάπη της μέσα στην καρδιά της, αλλά την διαχέει και προς τα έξω με στοργη και τον ασπασμό των παιδιών της.
Πως γίνεται και τι σημαίνει το σημείον του Τιμίου Σταυρού;
Το σημείον του Σταυρού γίνεται με τον εξής τρόπον: Ενώνουμε και βάζουμε τα τρία δάκτυλά μας στο μέτωπο και λέγομεν: Εις το Ονομα του Πατρός, κατεβάζομε το δεξί χέρι κάτω απο το στήθος και λέγομε: και του Υιού, κατόπιν το φέρουμε στον δεξιό μας ώμο και από εκεί στον αριστερό λέγοντας: και του Αγίου Πνεύματος, και κλείνομε την ευχήν αυτή με την λέξι: ‘Αμην.
Ετσι κάνομε τον Σταυρόν όταν αρχίζωμε μία προσευχή και έτσι πάλι όταν την τελειώνουμε, με την διαφορά, ότι στο τέλος λέγομε: «Δόξα τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίῳ Πνεύματι».

ΔΦΔΦ
Τα τρία ενωμένα δάκτυλα συμβολίζουν ότι κάνουμε τον Σταυρόν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, ενώ με τα δύο κλειστά δάκτυλα της παλάμης συμβολίζονται οι δύο φύσεις του Κυρίου μας ‘Ιησου Χριστού, δηλαδή η Θεία και ανθρωπίνη.
Η ‘Ανυψωσις του χεριού μας στο μέτωπο σημαίνει την ύψωσι του νου και της καρδιάς μας στην προσευχή και στο Θεό.
Η κάθοδος του χεριού από το μέτωπο στο στήθος συμαίνει την κάθοδο του Σωτήρος μας Χριστού στην γη, ενώ η κίνησις του χεριού μας από το δεξιό ώμο στο άριστερό, σημαίνει την συμφιλίωσι του άνθρώπου με τον Θεό.
Προσευχές προς τον Σωτήρα μας ‘Ιησου Χριστό.
‘Εξηγορασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω Αίματι. Τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις, Σωτήρ ημών δόξα σοι.
Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, και ευλόγσον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων δια του Σταυρού σου πολίτευμα.
Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγίαν σου ‘Αναστασιν δοξάζομεν.
Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου
Αγιον Ορος1995
Αναβάσεις
30 Οκτωβρίου 2013

 

 

Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr