Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

“Με επεσκέφθη ο θάνατος αιφνιδίως και ήρχισαν αι ωδίναι του θανάτου”…Μακαριστός Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

12 Ιουνίου 2014

“Με επεσκέφθη ο θάνατος αιφνιδίως και ήρχισαν αι ωδίναι του θανάτου”…Μακαριστός Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

ΜAKARISTOS ΓΕΡΩΝ π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

Το εσπέρας της 30ης Ιανουαρίου του 1975, εορτή των Τριών Ιεραρχών, κατά την 10ην ώραν μ.μ. με επεσκέφθη ο θάνατος αιφνιδίως και ήρχισαν αι ωδίναι του θανάτου, η αγωνία και η πάλη του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος. Από της 10ης ώρας μέχρι της 4ης μετά το μεσονύκτιον, 6 ώρας διήρκεσεν ο αγών και η πάλη, οπότε υπεχώρησε ο θάνατος, υπεχώρησαν οι πόνοι, αλλά το σώμα εκ του αγώνος έμενε νεκρόν, ακίνητον επί τρεις ώρας. Και την 7ην πρωϊνήν, ώτε ο κώδων της Εκκλησίας εσήμανεν δια την ορθρινήν ακολουθίαν και εν συνεχεία την Λειτουργίαν, διότι την ημέραν εκείνην 31ην Ιανουαρίου είναι η Εορτή του Πολιούχου της Νήσου Πάρου Οσ. Αρσενίου και τελείται η μνήμη αυτού εις την Γυν. Μονήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, εκεί ένθα Οσίως ετελειώθη και ένθα η τιμία Κάρα και μέρη εκ του Λειψάνου Του τεθησαύρηνται.

Την 7ην ώραν ο Παντοδύναμος Θεός, ο δεσπόζων ζωής και θανάτου, ο κατάγων εις Άδην και ανάγων και ανιστών τους νεκρούς με ανέστησε δια πρεσβειών του Αγίου Αρσενίου και ετέλεσα μετ΄  άλλων συλλειτουργών Ιερέων την Θείαν Λειτουργίαν, ομίλησα όρθιος επί μίαν ώραν εις το πλήθος των εορταστών, έλαβα μέρος εις την Λιτανείαν, την δε μεσημβρίαν μετέβην εις την ετέραν Γυναικείαν Μονήν της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανών. Την επομένην 1ην Φεβρουαρίου εορτήν του Αγίου Τρύφωνος, ελειτούργησα και ετέλεσα αγιασμόν. Το εσπέρας παραμονή της Εορτής της Υπαπαντής ετέλεσα εσπερινόν, αγρυπνίαν, Λειτουργίαν και ομίλησα.

Δεξιά Κυρίου εποίησε δύναμιν. Δεξιά Κυρίου έσωσέ με. Και τώρα μεν κατά προσταγήν Κυρίου με άφηκεν ο θάνατος, ο καλός φίλος, αλλά θα επανέλθει. Παρακαλώ τον Θεόν να τον στείλει εις καλήν ώραν, να έλθει όταν είμαι έτοιμος και ευρίσκομαι εις καλήν κστάστασιν, εις μετάνοιαν.

 

ΠΗΓΗ : Ο ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (Ο ΟΥΡΑΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ 1884 – 1980), ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1980, σ. 610 κ.ε.

 

Πηγή: tribonio.blogspot.gr