Επιστήμες, Τέχνες & ΠολιτισμόςΟρθόδοξη πίστη

Η Λειτουργία της Αναστάσεως στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ το έτος 1522 (εκ χρονικού)

29 Μαΐου 2015

Η Λειτουργία της Αναστάσεως στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ το έτος 1522 (εκ χρονικού)

AGIA SOFIA 2«Τούτω τω έτει (1522), έδειξεν ο Θεός σημείον τοιόνδε εν τη Κωνσταντίνου πόλει, τη μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Το μεσονύκτιον ηγέρθησαν οι Τερβησάδες, και υπήγαν εις την Αγίαν Σοφίαν, να σαλαβατίσουν κατά το αυτών έθος. Και ελθόντες εις τα προαύλια του ναού ήκουσαν ψαλμωδίαν. και είδον και φως μέγα εν τω ναώ, και πλησιάσαντες εύρον τας πύλας ανεωγμένας και φωνάς ψαλμωδίας, το Χριστός Ανέστη. Και ακούσαντες σπουδαίως έδωσαν γνώσιν του αφεντός, όστις ήλθεν σωματικώς, και άκουσεν και είδεν εν οφθαλμοίς, κελεύσας ίνα αναβούν εις τα ανηχούμενα να σκοπεύσουν μήποτέ εστιν εξ ανθρώπων η τοιαύτη ενέργεια. Και ευθύς εξέλιπεν και το φως και η ψαλμωδία. «Και πάλιν όρμησεν, ίνα κόψει τους χριστιανούς, ειμή πάλιν ο Πυρπασιάς απέκοψεν αυτού την ορμήν».

Η παράδοση αναφέρει μυστηριώδη Λειτουργία στην Αγία Σοφία, η οποία έγινε γνωστή στους τούρκους και τον σουλτάνο Σουλεϊμάν, ο οποίος τόσο εξοργίσθηκε, ώστε σκέφθηκε να διατάξει γενική σφαγή των χριστιανών. Αυτή απετράπη από τους συμβούλους του μεγάλου βεζίρη πιρί πασά. Φαίνεται ότι κατά τους χρόνους εκείνους πιστεύονταν ότι γίνονταν μυστικώς κατά παραχώρηση Θεού, κατ΄ έτος, η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως.

Συλλογικό – Πολίτη Γ.Ν., Τα σύμβολα της εθνικής πίστεως Κωνσταντινούπολις και Αγία Σοφία, Αθήναι 1918, σσ. 11-12.

Πηγή: tribonio.blogspot.gr