Άγ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Χρεία υπομονής ( Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής )

13 Σεπτεμβρίου 2015

Χρεία υπομονής ( Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής )

Χρεία υπομονής ( Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής )

Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψις, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητής τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας σηκωσε τον σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν. Όλας τα θλίψεις εαν τας υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζώμεθα. δια να δοκιμάζη τον ζήλον και την αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. Δι’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως.

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής

 

Πηγή: dakriametanoias.blogspot.ca