Θεολογία και Ζωή

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Μην ομιλήτε πολλά…

2 Οκτωβρίου 2015

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Μην ομιλήτε πολλά…

Μην ομιλήτε πολλά

Μην ομιλήτε πολλά, φεύγετε την αντιλογίαν, την φιλονεικίαν, την περιττολογίαν και όλα όσα προέρχονται από την απρόσεκτον γλώσσαν

Μην ομιλήτε πολλά, φεύγετε την αντιλογίαν, την φιλονεικίαν, την περιττολογίαν και όλα όσα προέρχονται από την απρόσεκτον γλώσσαν. Διώκετε, τους κακούς λογισμούς από τον νουν σας, μόλις εμφανισθούν, καθώς και τας αισχράς φαντασίας. Διότι αύται πολυκαιρίζοντας έσωθεν εις τον νουν και την καρδίαν δημιουργούν κατάστασιν, ενώ, όταν προσέξωμεν από την αρχήν της εμφανίσεως της αισχράς φαντασίας και κατόπιν αυτής του αισχρού λογισμού, διάγομεν εν ειρήνη και απολαμβάνομεν την της καθαρότητος ηθικήν ικανοποίησιν. Δια τούτο, τέκνα μου, ας προσέξωμεν τους εαυτούς μας εις κάθε είσοδον ποικίλων κακών λογισμών, διότι ο ίδιος τρόπος ισχύει δια κάθε κακόν λογισμόν. Οιοσδήποτε τοιούτος, όταν εύρη απρόσεκτον τον νουν, εισέρχεται και δημιουργεί, αναλόγως με το πάθος, την ανωτέρω εκτεθείσαν νοσηράν ηθικώς κατάστασιν. Λοιπόν, επειδή ο μοναχός πολεμείται κυρίως από λογισμούς, εκείνο που τον σώζει είναι η νήψις!
Η νήψις παράγεται από το ρήμα νήφω, δηλαδή προσέχω, αγρυπνώ, γρηγορώ, επισκοπώ. Όταν και ημείς προσέχωμεν, αγρυπνώμεν, γρηγορώμεν, και επισκοπώμεν, τότε ο οίκος της ψυχής μας θα διατηρήται καλώς και θα σώσωμεν τας ψυχάς μας, δια τας οποίας αγωνιζόμεθα καθ’ όλην την ζωήν μας.

 

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Πηγή: elderephraimarizona.blogspot.ca