Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΕιδήσεις και Ανακοινώσεις

Πατρ. Ιεροσολύμων για Πάσχα: H εκκλησία συμπαρίσταται εμπράκτως εις τους πρόσφυγας & εις τα θύματα τρομοκρατιών

26 Απριλίου 2016

Πατρ. Ιεροσολύμων για Πάσχα: H εκκλησία συμπαρίσταται εμπράκτως εις τους πρόσφυγας & εις τα θύματα τρομοκρατιών

Πατρ. Ιεροσολύμων για Πάσχα- H εκκλησία συμπαρίσταται εμπράκτως εις τους πρόσφυγας & εις τα θύματα τρομοκρατιών

» Η Εκκλησία κηρύττει συνδιαλλαγήν, συμφιλίωσιν και ειρήνην, θεραπεύει τα τραύματα του ανθρώπου, αγιάζει και σώζει αυτόν, παραμυθεί αυτόν πνευματικώς και ανακουφίζει υλικώς, μοιράζεται τον άρτον αυτής μετά των πτωχών και ενδεών και συμπαρίσταται εμπράκτως εις ναυαγούς, πρόσφυγας και εις τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πατρ. Ιεροσολύμων στο Πασχαλινό μήνυμά του.

Αναλυτικά:
Ελέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ
και πάσης Παλαιστίνης
παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν και έλεος και ειρήνην
από του Παναγίου και Ζωoδόχου Τάφου
του Αναστάντος Χριστού.

«Χαίρε Σιών αγία,
μήτηρ των Εκκλησιών,
Θεού κατοικητήριον˙
Συ γαρ εδέξω πρώτη
άφεσιν αμαρτιών
διά της Αναστάσεως»
(Στιχηρόν αναστάσιμον
Εσπερινού, ήχου πλ. δ’).

Όρθρος ην βαθύς και σκοτία περί το μνημείον, εν ω ετάφη ο σταυρωθείς Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, ο

βασιλεύς των Ιουδαίων. Πολλή η σκοτία και εις τας φρένας Μαρίας και των μετ’ αυτής εις το μνημείον προσδραμουσών γυναικών. Εις την λύπην την εκ του σταυρού, προσετέθη η απορία εκ της θέας του αποκεκυλισμένου λίθου, η αμηχανία εκ της θέας του κενού τάφου και η απόγνωσις εκ του ότι «ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ οίδαμεν, που έθηκαν Αυτόν» (Ιω. 20,2).

Πιστός όμως ο Θεός, «ο εργασάμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης». Ο Θεός, ο ευδοκήσας σώσαι το γένος των ανθρώπων διά της ενανθρωπήσεως και της σταυρώσεως του Υιού Αυτού του Μονογενούς, ουκ αφήκεν Αυτόν εν τω τάφω ιδείν διαφθοράν. Ο Χριστός, ο σταυρωθείς και ταφείς, ανέστη τη δυνάμει του Πατρός και τη θεία Αυτού δυνάμει. Ενίκησε τας δυνάμεις και εξουσίας του σκότους και του Άδου, τουτέστι του διαβόλου και ανέστη εκ νεκρών, συναναστήσας τον Αδάμ παγγενή.

Το ελπιδοφόρον τούτο μήνυμα «ζεύγος φαεσφόρων αγγέλων» ένδοθεν του μνημείου εβόα Μαρία τη Μαγδαληνή και ταίς μετ’ αυτής γυναιξί και την λύπην αυτών εις χαράν μετέβαλε. Την χαράν ταύτην απείρως ηύξησεν η θέα Αυτού του Ιησού εν τω εσταυρωμένω μετά των τύπων των ήλων, αναστημένω, λελαμπρυσμένω και δεδοξασμένω σώματι Αυτού, λέγοντος αυταίς «Χαίρετε», ότε και «προσελθούσαι εκράτησαν Αυτού τους πόδας και προσεκύνησαν Αυτώ» (Ματθ. 28,9).

Αυτόπται μάρτυρες του υπερφυούς γεγονότος της εκ νεκρών αναστάσεως του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού εγένοντο ουχί μόνον αι μυροφόροι γυναίκες αλλά και οι πληροφορηθέντες και εις το μνημείον προσδραμόντες άγιοι Απόστολοι. Ούτοι ωσαύτως είδον «τα οθόνια κείμενα μόνα και το σουδάριον, ο ην επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενον, αλλά χωρίς εντετυλιγμένον εις ένα τόπον» (Ιω. 20,7).

Εις επιβεβαίωσιν της Αναστάσεως Αυτού εις τους αποστόλους, «ούς εξελέξατο, ο Κύριος παρέστησεν Εαυτόν ζώντα εν πολλοίς τεκμηρίοις» (Πραξ. 1,2-3), ως εν τω υπερώω, «ούσης οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των Σαββάτων» (Ιω. 20,19) «και τη ογδόη ημέρα, ότε και Θωμάς ην μετ’ αυτών» (Ιω. 20,26), εις την πορείαν προς Εμμαούς, ότε «διηρμήνευεν αυτοίς εν πάσαις ταίς γραφαίς τα περί Εαυτού» (Λουκ. 24,27) και ότε «ηυλόγησεν αυτοίς τον άρτον» (Λουκ. 24,30), επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, ότε εζήτησε παρ’ αυτών «προσφάγιον» και τη εντολή Αυτού «είλκυσαν πλήθος των ιχθύων» (Ιω. 21,5 και 6) και «λαβών τον άρτον έδωκεν αυτοίς και το οψάριον ομοίως» (Ιω. 21,13) και ότε «εξήγαγεν αυτούς έξω έως προς Βηθανίαν» (Λουκ. 24,50) και «των μαθητών βλεπόντων, επήρθη εις τους ουρανούς» (Πραξ. 1,9) και εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός και ηγίασεν, εδόξασε και εθέωσε το προσληφθέν ανθρώπινον φύραμα ημών.

Εκπληρών μετά ταύτα την επαγγελίαν Αυτού ο Κύριος, απέστειλε παρά του Πατρός άλλον Παράκλητον, ο οποίος εφώτισε την διάνοιαν αυτών «εν γλώσσαις πυρός και ελάλησαν εν ετέραις γλώσσαις» (Πραξ. 2,3)τα μεγαλεία του Θεού, εν Ιερουσαλήμ πρώτον και εξ αυτής έπειτα έως εσχάτου της γης, σαγηνεύσαντες την οικουμένην και ελκύσαντες διά του αγκίστρου του κηρύγματος πολλούς λαούς εις το σκάφος της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία, το σώμα Χριστού το Άγιον, εξαγορασθείσα τω τιμίω αίματι Αυτού, πηγείσα υπ’ Αυτού εις την γην και σφραγισθείσα τω Αγίω Πνεύματι, ενετάλη, όπως επιτελή ανά τον κόσμον έως και σήμερον το λυτρωτικόν έργον Αυτού. Η Εκκλησία κηρύττει συνδιαλλαγήν, συμφιλίωσιν και ειρήνην, θεραπεύει τα τραύματα του ανθρώπου, αγιάζει και σώζει αυτόν, παραμυθεί αυτόν πνευματικώς και ανακουφίζει υλικώς, μοιράζεται τον άρτον αυτής μετά των πτωχών και ενδεών και συμπαρίσταται εμπράκτως εις ναυαγούς, πρόσφυγας και εις τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας.

Η των Ιεροσολύμων Εκκλησία, Σιών η Αγία, η δεξαμένη πρώτη άφεσιν αμαρτιών διά της Αναστάσεως, φυλάττουσα τους Αγίους τόπους ως σιωπηλούς μάρτυρας της επί γης εμφανείας του Χριστού, εύχεται από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εις το ποίμνιον αυτής και εις τους ευλαβείς προσκυνητάς, υγιείαν, ειρήνην, ευστάθειαν, ευημερίαν και χαρμόσυνον αναστάσιμον πασχάλιον περίοδον, αναφωνούσα εν χαρά ανεκλαλήτω «Χριστός Ανέστη».

 

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ ΠΑΣΧΑ 2016.

Μετά Πατρικών ευχών και Πατριαρχικών ευλογιών,

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης,

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’
Πατριάρχης Ιεροσολύμων

 

Πηγή: briefingnews.gr