Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

«Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» στις 24 Απριλίου στην Αθήνα

13 Απριλίου 2017

Ï Ðáñèåíþíáò óôçí Áêñüðïëç êáëõìÝíïò áðü ðõêíÜ óýííåöá öùôßæåôáé áðü ôïí ìåóçìåñéÜôéêï Þëéï, óôï âÜèïò äéáêñßìíåôáé ç ÷éïíéóìÝíç ÐåíôÝëç, ÐÝìðôç 12 Éáíïõáñßïõ 2012.ÌéêñÞ âåëôßùóç ôïõ êáéñïý ðñéí áðü ôï íÝï êýìá êáêïêáéñßáò ðïõ áíáìÝìåôáé íá ðëÞîåé ôç ÷þñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η Αθήνα διπλωματική πρωτεύουσα στον Πολιτισμό: Μετά από έναν και πλέον χρόνο επίπονης δουλειάς στο υπουργείο Εξωτερικών μία σημαντική πρωτοβουλία του υπουργού Νίκου Κοτζιά παίρνει σάρκα και οστά, συγκεντρώνοντας σε ένα Φόρουμ και μία ατζέντα τους ομολόγους του από 10 χώρες που αποτέλεσαν κοιτίδες αρχαίων πολιτισμών. Όλα είναι έτοιμα και στις 24 Απριλίου θα λάβει χώρα η πρώτη Υπουργική Διάσκεψη του «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» (Ancient Civilizations Forum) με τη συμμετοχή της Κίνας, της Αιγύπτου, της Βολιβίας, της Ινδίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Ιταλίας, του Μεξικού και του Περού.

Η Υπουργική Διάσκεψη των Αθηνών σηματοδοτεί πρωτίστως την επίσημη σύσταση του Φόρουμ και θα πραγματοποιηθεί έπειτα από κοινή πρόσκληση που απηύθυναν ο κ. Κοτζιάς και ο Κινέζος ομόλογός του, Γουάνγκ Γί.

Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο εγχείρημα του υπουργού Εξωτερικών, μετά τη Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή- που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τον Οκτώβρη του 2015 και θα επαναληφθεί και φέτος- και τη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Α. Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα επαναληφθεί στις 22-23 Μαΐου.

Πρωτοβουλίες που παίρνουν πλέον θεσμικό χαρακτήρα και μαζί με τις 2 τετραμερείς διασκέψεις -τη Διασυνοριακή Συνεργασία στη Θεσσαλονίκη, τη Συνεργασία των 4 βαλκανικών κρατών μελών της ΕΕ, και τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας και Κύπρου βάζουν τα θεμέλια στην οικοδόμηση «θετικής ατζέντας» συνεργασίας στις διεθνείς σχέσεις και την ανάδειξη του πολυδιάστατου ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον.

To νέο «εργαλείο», το «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» αποσκοπεί, μέσω της διαμόρφωσης μιας ευρείας και πολύπλευρης, θετικής ατζέντας κοινών δράσεων των δέκα κρατών, στη καλλιέργεια συνεργιών, αλλά και στο άνοιγμα μιας ευρύτερης συζήτησης για τον ρόλο του πολιτισμού ως πηγής ήπιας ισχύος και ως βασικού μοχλού μίας σύγχρονης και πολυδιάστατης διπλωματίας αλλά και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας.

Πηγή: imerisia.gr