Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Μητρόπολης Φιλίππων-πρόγραμμα

11 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση της Μητρόπολης Φιλίππων-πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ & ΤΑΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ (2017)-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ (2018)

ΚΥΡΙΑΚΗ – 03.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίου Χριστοφό­ρου Κρηνίδων.-
6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίας Βαρβάρας Καβάλας.-

ΔΕΥΤΕΡΑ – 04.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐνορια­κὸν Ναὸν ἁγίας Βαρβάρας Καβάλας.-

ΤΡΙΤΗ – 05.12.2017
6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Καβά­λας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 06.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ Λιτανεία εἰς τὸν πανηγυρίζον­τα ἱε­ρὸν ἐνορια­κὸν Ναὸν ἁγί­ου Νικολάου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 10.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοι­­μη­σεως τῆς Θεοτό­κου Νέας Καρυᾶς.-

ΤΡΙΤΗ – 12.12.2017
6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίας Τριάδος καὶ ἁγίων Πέντε Μαρτύρων Πολυστύλου.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 13.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγίας Τριάδος καὶ ἁγίων Πέντε Μαρτύρων Πολύ­στύλου.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 17.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίου Δη­μητρίου Χρυσουπόλεως.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 24.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Να­ὸν ἁγίου Γρηγορίου Νέας Καρβάλης.-

6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τὸν ἱερὸν Μη­τρο­πολιτικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΔΕΥΤΕΡΑ – 25.12.2017
5.00-9.00 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τὸν ἱε­ρὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΤΡΙΤΗ – 26.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Κοι­­μήσεως τῆς Θεοτόκου Καβάλας.-

6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Στεφάνου εἰς τὸν ἱερὸν Μη­τρο­πο­­­λι­τικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 27.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­­λιούχου ἁ­γίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 31.12.2017
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Με­τα­μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καβάλας.-

ΔΕΥΤΕΡΑ – 01.01.2018
7.00-11.00 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ ἐπίσημος Δο­ξο­λο­γία διὰ τὴν 1ην τοῦ νέου Ἔτους εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­λι­ούχου ἁ­­­γί­ου Ἀ­ποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 05.01.2018
05.30 – 10.00 π.μ.: Ὄρθρος, Μεγάλαι Βασιλικαὶ Ὧραι τῶν Φώτων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μ. Ἁγιασμός εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­οριακὸν Να­ὸν ἁγίας Παρασκευῆς Καβάλας.-
6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν ἱερὸν Καθ­εδρι­κὸν Ναὸν τοῦ πολιούχου ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΣΑΒΒΑΤΟΝ (ἅγια Θεοφάνεια) – 06.01.2018
6.30 – 10.45 π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου καὶ Μέγας Ἁγιασμός, εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Νικολάου Καβάλας.-
11.00 π.μ.: Τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τὴν παραλίαν τῆς Καβάλας.-
6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τὸν παν­­­ηγυ­ρίζοντα ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 07.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν Μη­τρο­πο­λιτικὸν Ναὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 14.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίου Προ­φήτου Ἠλία Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 17.01.2018
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγίου Ἀ­θα­να­σίου Χρυσουπόλεως.-

ΠΕΜΠΤΗ – 18.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν ἐν­­ορια­κὸν Ναὸν ἁγίου Ἀθανασίου Καβάλας.-

ΣΑΒΒΑΤΟΝ – 20.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνορια­κὸν Ναὸν ἁ­γίου Νι­­κολάου Λιμένος Θάσου.-
10.30 π.μ.: Ἐπίσημος Δοξολογία ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν τῆς νήσου Θάσου.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 21.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­­γίας Εἰρήνης Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 24.01.2018
6.00 μ.μ.: Ἑσπερινὸς εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Νέας Καρβάλης.-

ΠΕΜΠΤΗ – 25.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν πανηγυρίζοντα ἱερὸν προσ­κυ­­­νη­μα­τι­κὸν Ναὸν ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Νέας Καρβάλης.-

ΚΥΡΙΑΚΗ – 28.01.2018
7.00-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίων Ἀναργύρων Καβάλας.-

ΤΡΙΤΗ – 30.01.2018
7.30-10.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­λιούχου ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ – 31.01.2018
9.00 μ.μ.-1 π.μ.: Ἱερὰ Ἀγρυπνία (Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία & Ἁγιασμὸς εἰς τὸν ἱε­­­­­­­ρὸν ἐνοριακὸν Ναὸν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.-

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.