Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ευχές και ευχαριστίες της Εκκλησίας της Κρήτης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

13 Ιουνίου 2018

Ευχές και ευχαριστίες της Εκκλησίας της Κρήτης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Οι Μητροπολίτες Ρεθύμνης, Κισάμου, Κυδωνίας και Πέτρας εκπροσώπησαν την Εκκλησία της Κρήτης στα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε συνάντηση που έγινε μετά το πέρας των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο Ρεθύμνης Ευγένιος προσεφώνησε τον Παναγιώτατο.

Στο λόγο του, τον ευχαρίστησε για το γεγονός της διεξαγωγής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην νήσο Κρήτη προ διετίας.

Αναλυτικά:

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Εν χαρά βαθεία, εκ προσώπου της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, προσήλθομεν «αγαλλομένω ποδί» ομού μετά των τιμίων μελών Αυτής, Σεβασμιωτάτων Αδελφών Μητροπολιτών Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου ως και του Πανοσιολ. Αρχιγραμματέως Αυτής Αρχιμ. Προδρόμου Ξενάκη, διά να υποβάλωμεν τη Υμετέρα Σεπτή Κορυφή, επ’ ονομαστηρίοις Αυτής, τα υιικά σεβάσματα, την απροσμέτρητον αγάπην και την ολοτελή αφοσίωσιν της τε Ιεραρχίας, του Ιερού Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και του ευσεβούς, φιλογενούς και φιλοπάτορος Κρητικού λαού.

Δοξάζομεν και ευλογούμεν το όνομα του Τρισαγίου Θεού ότι δωρείται εις την Αγίαν Αυτού Εκκλησίαν, και δη την Πρωτόθρονον Μητέρα Εκκλησίαν, τοιούτον Οιακοστρόφον, έμπειρον, σοφόν, συνετόν, συγχωρητικόν, δυνατόν, προπάντων δε αγαπητικόν προς πάντας. Η λαμπρά άχρι τούδε και λίαν τετιμημένη και καλλίκαρπος Πατριαρχία Υμών έχει αναβιβάσει τον ιερώτατον Θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει καταστήσει την εκ Φαναρίου φωνήν, ως φωνήν συνειδήσεως και ευθύνης, διά την προστασίαν του ανθρώπου και της κτίσεως. Αι πρωτοβουλίαι της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος οδοποιούν, προβάλλουν λύσεις εις τα αδιέξοδα της ανθρωπότητος και εμπνέουν συνειδήσεις εντός και εκτός της Οικουμενικής Ορθοδοξίας.

Παναγιώτατε,
Η ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης, έχουσα την κανονικήν εξάρτησιν αυτής εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καυχάται εν Κυρίω διά την κανονικήν αναφοράν αυτήν εις την Μητέρα Εκκλησίαν και ευρίσκεται διαρκώς προσανατολισμένη εις τας ακτίναςτού τηλαυγούς φωτός του ασβέστου Φαναρίου, το οποίον φωτίζει αυτήν, ως άλλωστε και άπασαν την Οικουμένην! Η Εκκλησία της Κρήτης εκφράζει, διά μίαν εισέτι φοράν, ευγνώμονας ευχαριστίας διά την διεξαγωγήν εν Κρήτη, της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και εν ταυτώ δηλώνει την γλυκείαν προσμονήν διά την ευλογητήν έλευσιν της Υμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, κατά τον προσεχή Οκτώβριον, διά τους εορτασμούς της συμπληρώσεως πεντήκοντα ετών της μαρτυρίας και προσφοράς του ευφήμως γνωστού Πνευματικού Καθιδρύματος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Επίσης, επί τη ευκαιρία της παρουσίας ημών ενταύθα, θερμάς υποβάλλομεν ευχαριστίας διά την, κατόπιν της Υμετέρας σοφής προκρίσεως και προβολής, πρόσφατον εκλογήν εις Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας του άχρι πρότινος Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμ. Μύρωνος Κτιστάκη. Διά την Εκκλησίαν της Κρήτης περιποιεί τιμήν και χαράν να αποτελή διά την Μητέρα Εκκλησίαν εφαλτήριον αναδείξεως καταλλήλων προσώπων διά τας ανάγκας της διαποιμάνσεως του λογικού ποιμνίου του Χριστού, πέραν τοπικών ορίων και εν επιγνώσει της διακονίας του θελήματος του Θεού.

Παναγιώτατε, ευχαριστούντες πάντοτε και υπέρ πάντων διά τας ευεργεσίας και την πατρικήν στοργήν της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής, δεόμεθα του Κυρίου διά την ενίσχυσιν Αυτής, προς πολυετή συνέχισιν της φωτεινής Πατριαρχίας Αυτής, εις έπαινον της Μητρός ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εύκλειαν του ευσεβούς ημών Γένους και χαράν πάντων ημών, των αφοσιωμένων τέκνων του φιλτάτου Πατρός και Πατριάρχου ημών.

Είησαν τα έτη Υμών, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, πλείστα όσα και ευφρόσυνα!

 

Πηγή: vimaorthodoxias.gr