Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ταυτότητες / διαβατήρια: Τιμές & χρονοδιαγράμματα για έκδοση / ανανέωση

8 Ιουλίου 2019

Ταυτότητες / διαβατήρια: Τιμές & χρονοδιαγράμματα για έκδοση / ανανέωση

Ενόψει καλοκαιρινών διακοπών κι όχι μόνο, καλό είναι να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή για ανανέωση ή έκδοση ταυτοτήτων ή διαβατηρίων.

Όπως σημειώνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού, το φαινόμενο, πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’ αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή, παρατηρείται κάθε χρόνο. Έτσι, προτρέπεται το κοινό όπως υποβάλλει τις εν λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από το προγραμματιζόμενο ταξίδι.

Διαδικασία έκδοσης / αντικατάστασης Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας:

Η απόκτηση και κατοχή Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε δικαιούχο έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) του χρόνια.
Δελτία Πολιτικής Ταυτότητας εκδίδονται μόνο στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την υποβολή έκδοσης/αντικατάστασης Δελτίου Ταυτότητας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αποτείνονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σημειώνεται ότι, η έκδοση των καρτών δεν γίνεται στους τόπους υποβολής της αίτησης, αλλά στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να αποτείνονται στον τόπο όπου υπέβαλαν αρχικά την αίτηση τους για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας τους. Συστήνεται όπως οι πολίτες αποτείνονται στον τόπο υποβολής της αίτησης για να παραλάβουν το Δελτίο Ταυτότητας τους όχι ενωρίτερα από δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η χρονική ισχύς των ταυτοτήτων είναι δέκα (10) χρόνια για ενήλικα και πέντε (5) χρόνια για ανήλικα πρόσωπα.

Απαιτούμενα έγγραφα:

(α) Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης
(β) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης
(γ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας που θέλει να αλλάξει το επίθετό της ή Διαζυγίου, σε περίπτωση διαζευγμένης.
(δ) Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη εκτός από Κυπριακή Υπηκοότητα.
(ε) Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Κυπριακή Ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
(στ) Καταβολή του τέλους με βάση την κείμενη νομοθεσία. Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:

Τέλος έκδοσης / ανανέωσης: €30

Έκδοση / ανανέωση περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικους: €20
Αντικατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης λόγω απώλειας / κλοπής ή φθοράς): €30

Έκδοση ταυτότητας σε ανήλικους:

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για πρόσωπα κάτω των 12 ετών πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται και να υπογράφεται και από τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα, ενώπιον του Λειτουργού Παραλαβής.

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων βρίσκεται στο εξωτερικό, η αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον γονέα που βρίσκεται στη Δημοκρατία και θα πρέπει να συνοδεύεται με γραπτή συγκατάθεση του γονέα που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι συγκατατίθεται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας του ανήλικου παιδιού του. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από την Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας.

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε η αίτηση θα υπογράφεται από τον ένα εκ των δύο γονέων που έχει την κηδεμονία και γονική μέριμνα και με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζεται Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου για την κηδεμονία και τη γονική μέριμνα.

Σημειώνεται πως για ανηλίκους άνω των 12 ετών, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ο αιτητής υποβάλλει συμπληρωματικά:

Ένορκο Δήλωση από το Δικαστήριο για την απώλεια/κλοπή.

Καταγγελία στην Αστυνομία για την απώλεια/κλοπή.

Διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διαβατηρίων

Aπαιτούμενα Έγγραφα

Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν Kυπριακό Βιομετρικό Διαβατήριο ή Tαξιδιωτικό Έγγραφο για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Aίτηση (Tύπος M. 9G/T).
(β) Πιστοποιητικό Γέννησης (πρωτότυπο)
(γ) Πιστοποιητικό Γάμου (για παντρεμένες γυναίκες)
(δ) Πιστοποιητικό Kυπριακής Iθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Kυπριακή Iθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
(ε) Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας.

Η χρονική ισχύς των βιομετρικών διαβατηρίων είναι 10 χρόνια για ενήλικους και 5 για ανήλικους.

Απώλεια Διαβατηρίου

Σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου, μαζί με την αίτηση για αντικατάσταση υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω
(α) βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για απώλεια Διαβατηρίου
(β) ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του Διαβατηρίου του.

Αν πρόκειται για πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ απώλεια ή φθορά ή κλοπή τα τέλη θα είναι διπλάσια της προηγούμενης έκδοσης.

Έκδοση Διαβατηρίου σε ανήλικους

Σε ανήλικους εκδίδονται Διαβατήρια νοουμένου ότι
(α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων,ή
(β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού,κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
(γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ή
(δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο και είναι αγνώστου πατρός.

Γραφεία Παραλαβής αιτήσεων διαβατηρίων

Μέσα στα πλαίσια της αποκέντρωσης που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών, αιτήσεις για έκδοση Διαβατηρίων παραλαμβάνονται στις Eπαρχιακές Διοικήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, αλλά και στις Προξενικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για Kύπριους Πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό.

Tέλη

Tα τέλη καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης, ως ακολούθως:

Προσωρινό Διαβατήριο €20

Διαβατήρια με βιομετρικά στοιχεία €70

Διαβατήριο περιορισμένης χρονικής ισχύος (για ανήλικους) €45

Διπλωματικό Διαβατήριο €70

Υπηρεσιακό Διαβατήριο €70

Διαβατήριο για πολιτικούς πρόσφυγες €90

Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία (ταχείας έκδοσης) €120

 

Πηγή: sigmalive.com