Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)

Ανταπόκριση ΕΕ στην παρέμβαση Λευτέρη Χριστοφόρου για άτομα με αναπηρίες

6 Δεκεμβρίου 2019

Ανταπόκριση ΕΕ στην παρέμβαση Λευτέρη Χριστοφόρου για άτομα με αναπηρίες

Σε παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για στήριξη των Ατόμων με Αναπηρίες, η Ε.Ε. ανταποκρίθηκε και κατέθεσε τη δική της πρόταση που είναι ενδιαφέρουσα.

Η παρέμβαση προς στην ΕΕ με Ερώτηση που απεύθυνε ο Λευτέρης Χριστοφόρου, ήταν σχετικά, με την αναγκαιότητα εφαρμογή στη πράξη της Επικυρωμένης Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Κάλεσε, την Ε.Ε. να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα των Αναπήρων που απορρέουν από τη Σύμβαση και ταυτόχρονα να κατοχυρώσει τη πλήρη συμμετοχή τους, σε όλες τις πτυχές στην ζωής, σε ισότιμη βάση με όλους τους πολίτες.

Επιπρόσθετα ζήτα από την Επιτροπή, ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. να λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες καθώς και να αναλάβει η Επιτροπή να παρακολουθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Αναπήρων στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στη παρέμβαση – ερώτηση του Ευρωβουλευτή και απάντησε επισημαίνοντας, ότι η Σύμβαση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 Επειδή η Στρατηγική ολοκληρώνεται θα υπάρξει αξιολόγηση από την Επιτροπή, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση νέου πλαισίου και πρωτοβουλιών, για αυτό το σημαντικό ζήτημα, για τη περίοδο μετά το 2020.

Η Επιτροπή στην απάντηση της, αναφέρει ακόμη, ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη τη θέσπιση εθνικού πλαισίου για την πλήρη εφαρμογή της σύμβασης, όπου θα περιλαμβάνονται

1.Στόχοι με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό παρακολούθησης.

2.Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η προσβασιμότητα, η πολιτική και η νομοθεσία αντανακλώνται δεόντως στη προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

3. Η Παρακολούθηση εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιείται από Επιτροπή του Οργανισμού

O Ευρωβουλευτής Λευτέρης Χριστοφόρου δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για την άμεση και πλήρη εφαρμογή των Συνθηκών για Ισότιμη αντιμετώπιση των Ατόμων με Αναπηρίες.

Επισυνάπτεται η Ερώτηση του Ευρωβουλευτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Απάντηση της Επιτροπής

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002348-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Lefteris Christoforou (PPE)

Θέμα:  Στήριξη των ατόμων με αναπηρίες

Η ΕΕ και κάθε κράτος μέλος της, ξεχωριστά, έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με σκοπό να βελτιωθεί η ζωή των 80 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρίες.

Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, αναπήρων, εφαρμόζοντας στη πράξη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίσει τα δικαιώματα και την πλήρη συμμετοχή των αναπήρων σε όλες τις πτυχές της ζωής, σε ισότιμη βάση με όλους τους πολίτες.

Πρωτίστως, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.       Με ποιους τρόπους θα κατοχυρώσει και θα στηρίξει τα δικαιώματα των αναπήρων, βάσει και των διεθνών συμβάσεων;

2.       Προτίθεται να προσαρμόσει και τον προϋπολογισμό της προς αυτή τη κατεύθυνση;

3.       Πώς παρακολουθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των αναπήρων στα κράτη μέλη;

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002348/2019

1. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) σε επίπεδο ΕΕ υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020. Η στρατηγική αυτή καθορίζει στόχους και δράσεις για την περίοδο 2010-2020 προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια και να βελτιωθεί η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Καθώς η στρατηγική ολοκληρώνεται, η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση πρωτοβουλιών σχετικά με την αναπηρία την περίοδο μετά το 2020.

2. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινών διατάξεων όσον αφορά επτά ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις της UNCRPD κατά την εκτέλεση των κονδυλίων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει έναν οριζόντιο αναγκαίο πρόσφορο όρο που απαιτεί τη θέσπιση εθνικού πλαισίου για την εφαρμογή της UNCRPD το οποίο να περιλαμβάνει  1) στόχους με μετρήσιμα ορόσημα, συλλογή δεδομένων και μηχανισμό παρακολούθησης και 2) ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η πολιτική, η νομοθεσία και τα πρότυπα προσβασιμότητας αντανακλώνται δεόντως στην προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της UNCRPD από τα συμβαλλόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, πραγματοποιείται από την επιτροπή της UNCRPD. Ωστόσο, η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη, για παράδειγμα με τη χρήση στατιστικών ερευνών, μέσω μελετών που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των εθνικών εμπειρογνωμόνων στην ομάδα υψηλού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία.

Πηγή: sigmalive.com