Ορθόδοξη πίστη

Τι λέει η Αγία Γραφή για το πως πρέπει οι γονείς να συμπεριφέρονται στα παιδιά

22 Αυγούστου 2020

Τι λέει η Αγία Γραφή για το πως πρέπει οι γονείς να συμπεριφέρονται στα παιδιά

schnorr_von_carolsfeld_bibel_in_bildern_1860_203

«Ιδού ποια είναι η πολύτιμος δωρεά του Κυρίου, που δίδεται από αυτόν εις τους αγαπητούς του. Είναι τα παιδιά, οι απόγονοι. Ο μισθός και η αμοιβή των δικαίων είναι τα τέκνα, καρπός της μητρικής γαστρός. Ωσάν βέλη εις τα χέρια ικανού και εμπείρου πολεμιστού ομοιάζουν τα παιδιά των παραμερισμένων από τους ανθρώπους, αλλά πιστών εις τον Θεόν γονέων. Μακάριος είναι ο γονεύς εκείνος, ο οποίος θα αποκτήση διά των παιδιών του ό,τι επιθυμεί. Δεν θα ντροπιασθούν οι γονείς αυτοί, όταν συζητούν με τους εχθρούς των εις τας πύλας της πόλεως.» (Ψαλμοί ρκς΄/ρκζ’ 3-5)

«Τα λόγια, τα οποία εγώ σήμερον σε διατάσσω, θα είναι εντυπωμένα και μόνιμα εις την καρδίαν σου και την διάνοιάν σου. Θα τα μεταβιβάσης και θα τα διδάξης εις τα παιδιά σου. Θα ομιλής περί αυτών και όταν κάθεσαι εις τον οίκον σου, πριν κοιμηθής, και όταν πορεύεσαι εις τον δρόμον σου, και όταν εξυπνάς από τον ύπνον. Θα τα κολλήσης και θα τα δέσης επάνω εις το χέρι σου, διά να ευρίσκωνται πάντοτε σταθερώς κάτω από τα μάτια σου. Θα γράψετε αυτά εις τους παραστάτας των οικιών σας και εις τας θύρας των αυλών σας, διά να τα έχετε πάντοτε και παντού εμπρός εις τα μάτια σας.» (Δευτερονόμιον στ΄ 6-9)

«Και προσέφερον εις αυτόν τα παιδιά, δια να τα αγγίση με τα χέρια του. Οι δέ μαθηταί (διότι ενόμιζαν ταπεινωτικό διά τον Κύριον να ασχολήται με τα παιδία, ήθελαν δέ να τον προφυλάξουν και από ενοχλήσεις) επέπλητταν εκείνους που τα έφεραν. Όταν όμως ο Ιησούς είδε αυτό, ηγανάκτησε και τούς είπε, «Αφήστε τα παιδιά να έρχωνται εις εμέ και μή τα εμποδίζετε. Διότι εις τέτοιους (δηλαδή εις τα παιδιά αυτά και εις εκείνους, που με την απλότητά των μοιάζουν με τα απονήρευτα παιδιά) ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος δεν θα δεχθή την βασιλείαν του Θεού σαν ένα παιδί (δηλαδή με την εμπιστοσύνην και την απλότητα ενός παιδιού), δεν θα εισέλθη εις αυτήν». Και αφού τα αγκάλιασε, έβαλε επάνω των τα χέρια του και τα ευλογούσε πολλές φορές και με πολλήν στοργήν.» (Κατά Μάρκον ι΄ 13-16)

«Εκείνην την ώραν προσήλθαν οι μαθηταί εις τον Ιησούν και είπαν, «Ποιός άρα γε είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών;». Επροσκάλεσε τότε ο Ιησούς ένα παιδί, το έβαλεν όρθιον εις το μέσον αυτών και είπε, «Σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δεν αλλάξετε φρονήματα και πορείαν εις την ζωήν σας και δεν γίνετε (απλοί και άδολοι) σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών. Και εκείνος που θα υποδεχθή προς χάριν μου ένα τέτοιο παιδί ή ένα, σαν το παιδί, απλούν άνθρωπον, δέχεται εμέ.» (Κατά Ματθαίον ιη΄ 1-5)

«Οι πατέρες να μη εξερεθίζετε τα τέκνα σας, διά να μή περιπίπτουν εις αθυμίαν και χάνουν το θάρρος των και απελπίζωνται.» (Προς Κολασσαείς γ΄21)

«Και οι πατέρες προσέχετε να μη εξερεθίζετε και να μη εξωθείτε εις θυμόν και οργήν τα τέκνα σας, αλλά να ανατρέφετε αυτά με παιδαγωγίαν και συμβουλήν σύμφωνον με το θέλημα του Κυρίου.» (Προς Εφεσίους στ΄4)

«Ιδού, τρίτην φοράν τώρα ετοιμάζομαι να έλθω προς σάς και δεν θα σας επιβαρύνω. Διότι εγώ δεν ζητώ τα αγαθά τα ιδικά σας, αλλά ζητώ σάς τους ιδίους διά τον Χριστόν. Άλλωστε δεν οφείλουν τα τέκνα να θησαυρίζουν διά τους γονείς, αλλ’ οι γονείς να θησαυρίζουν διά τα τέκνα.» (Β΄ Προς Κορινθίους ιβ΄14)

Οι μεταφράσεις είναι του Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα (εκδ. Ζωής).