Ορθόδοξη πίστη

Σύντομη καθημερινή προσευχή για κάθε περίσταση

29 Σεπτεμβρίου 2020

Σύντομη καθημερινή προσευχή για κάθε περίσταση

για κάθε περίσταση

πρωτ. Γεωργίου Χριστοδούλου

Παντοδύναμε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρόσδεξαι την ικεσίαν ημών των αμαρτωλών και ρύσαι ημάς από πάσης ανάγκης, θλίψεως, αρρωστίας και βασκανίας• προσέτι δε από σεισμού τε και πολέμου.

Φώτισον ημάς Κύριε, δος εν ταις καρδίαις ημών την σην αγάπην και την σην ειρήνην, την πάντα νουν υπερέχουσαν.

Συγχώρησον ημίν τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα και σώσον ημάς ως Αγαθός και Φιλάνθρωπος.

Πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και πάντων των Αγίων.

 

Αμήν!