Άγ. Ιωάννης ΧρυσόστομοςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Περί της αγάπης του Χριστού

13 Νοεμβρίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Περί της αγάπης του Χριστού

Pantokratoras troullou, Moni Filotheou, Agion Oros

“Αρα λοιπόν δεν έχει δίκαιον να μάς αποστρέφεται και να μάς τιμωρή, όταν εις όλα μάς παρέχει τον εαυτόν Του και εμείς αντιδρώμεν; Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλης να καλλωπισθής, λέγει, στολίσου με τον ιδικόν μου καλλωπισμόν. Εάν θέλης να οπλισθής, οπλίσου με ιδικά μου όπλα. εάν θέλης να ενδυθής, φόρεσε το ιδικόν μου ένδυμα. εάν θέλης να τραφής, φάγε εις την ιδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλης να οδοιπορήσης, ακολούθησε την ιδικήν μου οδόν. Εάν θέλης να κληρονομήσης, κληρονόμησε την ιδικήν μου κληρονομία. Εάν θέλης να εισέλθης εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλιν της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλης να κτίσης οικίαν, έλα εις τάς ιδικάς μου σκηνάς. Διότι εγώ δι όσα δίδω δεν ζητώ αμοιβήν, αλλά εάν θελήσης να χρησιμοποιήσης όλα τα ιδικά μου, διά την πράξιν σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τί θα ημπορούσε να γίνη ισάξιον προς αυτήν την γενναιοδωρίαν; Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιον, κάθε τί το οποίον θέλεις εγώ· να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω· διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος, και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός, και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ· αρκεί να διάκεισαι φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός διά σέ· έγινα και επαίτης διά σέ· ανέβηκα επάνω εις τον Σταυρόν διά σέ· ετάφην διά σέ· εις τον ουρανόν άνω διά σε παρακαλώ τον Πατέρα· κάτω εις την γήν εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής διά σέ. Όλα δι εμέ είσαι σύ· και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τί περισσότερον θέλεις; Διατί αποστρέφεσαι αυτόν πού σε αγαπά; Διατί κοπιάζεις διά τον κόσμο; Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι; Διότι αυτό σημαίνει να καταπονήσαι εις την ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις την φωτιά; Διατί πυγμαχείς εις τον αέρα; Διατί τρέχεις άδικα; Κάθε τέχνη δεν έχει και ένα σκοπόν; Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου και σύ τον σκοπόν της σπουδής εις την ζωήν.

Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιον, κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ· να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω· διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος, και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός, και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ· αρκεί να διάκεισαι φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός διά σέ· έγινα και επαίτης διά σέ· ανέβηκα επάνω εις τον Σταυρόν διά σέ· ετάφην διά σέ· εις τον ουρανόν άνω διά σε παρακαλώ τον Πατέρα· κάτω εις την γήν εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής διά σέ. Όλα δι εμέ είσαι σύ· και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τί περισσότερον θέλεις;”