Μέσα στα πάντα και έξω από όλα

ΑΠΑΞ εις αισθητά πεσούσης της διανοίας των ανθρώπων͵ υπέβαλεν εαυτόν δια σώματος φανήναι ο Λόγος͵ ίνα μετενέγκη εις εαυτόν ως άνθρωπον τους ανθρώπους και τας αισθήσεις αυτών εις εαυτόν αποκλίνη και λοιπόν εκείνους ως άνθρωπον αυτόν ορώντας͵ δι  ὧν εργάζεται έργων πείση μη είναι εαυτόν άνθρωπον μόνον͵ αλλά και Θεόν και Θεού αληθινού Λόγον και Σοφίαν.

Τούτο δε και ο Παύλος βουλόμενος σημάναί φησιν· Εν αγάπη ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι͵ ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσι τοις αγίοις τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος͵ γνώναί τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ίνα πληρωθήτε εις παν το πλήρωμα του Θεού.

Πανταχού γαρ του Λόγου εαυτόν απλώσαντος͵ και άνω και κάτω και εις το βάθος και εις το πλάτος – άνω μεν εις την κτίσιν͵ κάτω δε εις την ενανθρώπησιν͵ εις βάθος δε εις τον άδην͵ εις πλάτος δε εις τον κόσμον – τα πάντα της περί Θεού γνώσεως πεπλήρωται.

… Ου γαρ δη περικεκλεισμένος ην εν τω σώματι· ουδέ εν σώματι μεν ην͵ αλλαχόσε δε ουκ ην. Ουδέ εκείνο μεν εκίνει͵ τα όλα δε της τούτου ενεργείας και προνοίας κεκένωτο· αλλά το παραδοξότατον͵ Λόγος ων͵ ου συνείχετο μεν υπό τινος, συνείχε δε τα πάντα μάλλον αυτός. Και ώσπερ εν πάση τη κτίσει ων͵ εκτός μεν εστι του παντός κατ  οὐσίαν͵ εν πάσι δε εστι ταις εαυτού δυνάμεσι τα πάντα διακοσμών και εις πάντα εν πάσι την εαυτού πρόνοιαν εφαπλών και έκαστον και πάντα ομού ζωοποιών͵ περιέχων τα όλα και μη περιεχόμενος͵ αλλ  ἐν μόνω τω εαυτού Πατρί όλος ων κατά πάντα.

Ούτως και εν τω ανθρωπίνω σώματι ων και αυτός αυτό ζωοποιών͵ εικότως εζωοποίει και τα όλα και εν τοις πάσιν εγίνετο͵ και έξω των όλων ην. Και από του σώματος δε δια των έργων γνωριζόμενος͵ ουκ αφανής ην και από της των όλων ενεργείας. Ψυχής μεν ουν έργον εστί θεωρείν μεν και τα έξω του ιδίου σώματος τοις λογισμοίς͵ ου μην και έξωθεν του ιδίου σώματος ενεργείν η τα τούτου μακράν τη παρουσία κινείν.

Ουδέποτε γουν άνθρωπος διανοούμενος τα μακράν ήδη και ταύτα κινεί και μεταφέρει· ουδέ ει επί της ιδίας οικίας καθέζοιτό τις και λογίζοιτο τα εν ουρανώ͵ ήδη και τον ήλιον κινεί͵ και τον ουρανόν περιστρέφει. Αλλ  ὁρᾷ μεν αυτά κινούμενα και γεγονότα͵ ου μην ώστε εργάζεσθαι αυτά δυνατός τυγχάνει. Ου δη τοιούτος ην ο του Θεού Λόγος εν τω ανθρώπω· ου γαρ συνεδέδετο τω σώματι͵ αλλά μάλλον αυτός εκράτει τούτο͵ ώστε και εν τούτω ην και εν τοις πάσιν ετύγχανε και έξω των όντων ην͵ και εν μόνω τω Πατρί ανεπαύετο.

 

Πηγή :agiazoni.gr