National Geographic 1453, η Άλωση της Πόλης

Με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας άρχισε η κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Φράγκοι δεν περιορίστηκαν στην κατάληψη της Πόλης, αλλά διέπραξαν και απίστευτες λεηλασίες και σφαγές.

Μάλιστα, η έκτασή τους ήταν τέτοια, που οκτακόσια και πλέον χρόνια αργότερα ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ορθοδόξους στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Μολονότι αργότερα οι Έλληνες επανέκτησαν την Πόλη, η παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα το 1430 να περιλαμβάνει μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και το Δεσποτάτο του Μορέως. Οι προσπάθειες του Ιωάννη Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση μέσω της ένωσης των Εκκλησιών δημιούργησαν τρομερές διενέξεις μεταξύ των ενωτικών και των ανθενωτικών.

Οι προσπάθειες του επόμενου αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, να εξασφαλίσει τη βοήθεια του πάπα, όπως όριζαν οι αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας, συνάντησαν την πιο σκληρή αντίδραση των ανθενωτικών, οι οποίοι δήλωναν απροκάλυπτα πως προτιμούσαν να δουν στο μέσο της οδού τούρκικο φακιόλι παρά λατινική καλύπτρα. Την ίδια εποχή αναρριχήθηκε στον οθωμανικό θρόνο ο αδιάλλακτος Μωάμεθ Β΄, που διαδέχτηκε το μετριοπαθή πατέρα του, Μουράτ Β΄.

Πρωταρχικός στόχος του νέου σουλτάνου ήταν να κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη.

Το κατάφερε έπειτα από πολιορκία 55 ημερών. Η Άλωση της Πόλης έγινε την Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Στο οπτικοακουστικό λεύκωμα “1453: Η άλωση της Πόλης” καταγράφεται σε μορφή τόσο βιβλίου όσο και ντοκιμαντέρ όλο το τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας που κλείνει με την πτώση της Βασιλεύουσας. Με την ποιότητα που χαρακτηρίζει το National Geographic κατανοούμε πλήρως τα συμβάντα που δεν είναι τόσο γνωστά όσο θα έπρεπε. (από το εκδοτικό σημείωμα του Ν. Μάργαρη)

With the conquest of Constantinople in 1204 by the crusaders of the Fourth Crusade, the collapse of the Byzantine Empire began. The Franks did not limit themselves to occupying the city, but also committed incredible looting and massacres. In fact, their extent was such that eight hundred years later, Pope John Paul II was forced to apologize publicly to the Orthodox during his official visit to Greece. Although the Greeks later recaptured the city, the decline of the Byzantine Empire continued, with the result that in 1430 it included only Constantinople with its surroundings and the Despotate of Morea. The efforts of Ioannis Paleologos for help from the West through the union of the Churches created terrible conflicts between the unionists and the anti-unionists. The efforts of the next emperor, Constantine Palaiologos, to secure the pope’s help, as stipulated in the decisions of the Florentine Synod, met with the harshest reaction from the anti-Semites, who openly stated that they preferred to see in the middle of the street . At the same time, the uncompromising Muhammad II ascended the Ottoman throne, succeeding his moderate father, Murat II. The new sultan’s primary goal was to conquer Constantinople. He did it after a 55-day siege. The Fall of the City took place on Tuesday, May 29, 1453. The audiovisual album “1453: The Fall of the City” records in the form of both a book and a documentary the whole tragic chapter of the story that closes with the fall of the Queen. With the quality that characterizes National Geographic we fully understand the events that are not as well known as they should be. (from the editorial note of N. Margaris)