Θεολογία και Ζωή

Τι είναι ελεήμων καρδιά;

19 Αυγούστου 2021

Τι είναι ελεήμων καρδιά;

Ρωτήθηκε ο αββάς Ισαάκ: «Τι είναι ελεήμων καρδιά»;

Και απάντησε:

– Είναι καύσης της καρδίας για ολόκληρη την κτίση, για τους ανθρώπους και τα όρνεα, για τα ζώα και τους δαίμονες, για κάθε κτίσμα γενικά, ώστε από την μνήμη τους και την θέα τους να χύ­νουν τα μάτια του άνθρωπου δάκρυα· από την πολλή και δυ­νατή ελεημοσύνη συνέχεται η καρδιά, και από την πολλή καρτερία μικραίνει η καρδιά του, κι έτσι δεν μπορεί να βαστάξει ή να ακούσει ή να δει κάποια βλάβη ή μικρή λύπη που γίνεται στην κτίση. Γι’ αυτό κάθε ώρα προσφέρει ευχές υπέρ των αλόγων και υπέρ των εχθρών της αληθείας και υπέρ των βλαπτόντων αυτόν σε κάθε ευκαιρία, ώστε να φυλαχτούν και ελεηθούν ομοίως και υπέρ της φύσεως των ερπε­τών λόγω της πολλής του ελεημοσύνης πού κινείται μέσα στην καρδιά του αμέτρως κατά το παράδειγμα του Θεού.