Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΘαύματα και θαυμαστά γεγονόταΘεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστηΟρθοδοξία και Ορθοπραξία

Ἡ πρώτη μεταμόσχευση στὸν κόσμο (Κέκης Βασίλειος Ἄμ. Ἐπικ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς Πᾶν/μίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴς Χειρουργικοῦ “Ἰατρικοῦ Κέντρο Ἀθηνών)

1 Ιουλίου 2022

Ἡ πρώτη μεταμόσχευση στὸν κόσμο (Κέκης Βασίλειος Ἄμ. Ἐπικ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς Πᾶν/μίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴς Χειρουργικοῦ “Ἰατρικοῦ Κέντρο Ἀθηνών)

Ὁ κ. Βασίλειος Κέκης, καθηγητὴς τῆς χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς χειροῦργος τοῦ “Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν”, ἔζησε στη Βοστόνη Αμερικης τὸ 1962, μία ἔντονη θρησκευτικὴ ἐμπειρία, σὲ σχέση μὲ θαυμαστὲς θεραπεῖες τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τὶς ὁποῖες ἀναφέρουμε στὴ συνέχεια, ὅπως τὶς κατέγραψε ὁ ἴδιος, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τιμὴ τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

Τὸν Μάιο τοῦ 1962 μετεφέρετο ἐπειγόντως στὸ τμῆμα ἀτυχημάτων τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου τῆς Μασσαχουσέτης (Mass. General Hospital) στὴ Βοστόνη Ἀμερικῆς, ἕνα μικρὸ ἀγόρι ἡλικίας δώδεκα ἐτῶν, στὸ ὁποῖο εἶχε ἀποκοπεῖ τὸ δεξί του χέρι κατόπιν τροχαίου ἀτυχήματος. Μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχῆ χειρουργικὴ ἐπέμβαση επιτευχθει η ἀνασυγκόλληση τοῦ ἄκρου καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ μικρὸς μαθητὴς ἐπανῆλθε στὴν ὁμάδα μπέιζ-μπὸλ τοῦ σχολείου του!

Μετὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτὴ ὁ ἡμερήσιος καὶ περιοδικὸς τύπος τῆς Ἀμερικῆς θέλησε νὰ λάβει λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ γὶ΄ αὐτὸ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο ὀργανώθηκε Press conferences μετὰ τῶν ἰατρῶν χειρουργῶν, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴν ἐγχείρηση αὐτή. Κὰτ΄ ἀρχὴν ἕνας ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ρώτησε ἐὰν τὸ Mass. General Hospital διεκδικοῦσε τὴν προτεραιότητα γιὰ ἕνα τέτοιο εἶδος χειρουργικῆς ἐπέμβασης. Τότε πρὸς ἔκπληξη ὅλων, ὁ διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομείου, χειροῦργος E. D. Churchill ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: “Ὄχι, δὲν διεκδικοῦμε τέτοια προτεραιότητα, διότι μία ἄλλη ὁμάδα γιατρῶν, οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, περὶ τὸ 400μ.Χ. ἀκρωτηρίασε ἑνὸς ἄνδρα τὸ κάτω ἄκρο, τὸ ὁποῖο ἔπασχε ἀπὸ γάγγραινα καὶ τὸ ἀντικατέστησε μὲ ἑνὸς ἄλλου ὑγιοῦς ἀπὸ ἕναν Ἄραβα, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε πεθάνει”! Τὸ περιοδικὸ τοῦ M. G. H. δημοσίευσε τότε ἕνα ζωγραφικὸ πίνακα τοῦ 14ου αἰώνα μὲ θέμα “Τὸ θαῦμα τοῦ Μαύρου Ποδιού”, τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Τὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ Spectrum τῆς ἑταιρείας “Pfizer”, θέλοντας νὰ δημοσιεύσει ἕναν ἔγχρωμο πίνακα μὲ τὸ θαῦμα, ἀνακάλυψε ὅτι ὑπάρχουν πλέον τῶν 1500 ζωγραφικῶν πινάκων τῆς ἐποχῆς τῆς Ἀναγέννησης στὰ διάφορα μουσεῖα καὶ Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι ἀπεικονίζουν τὸ γεγονὸς τῆς μεταμόσχευσης τοῦ μέλους ἀπὸ τοὺς ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό.

Τοὺς πίνακες αὐτοὺς τοὺς βρίσκει σήμερα ὁ ἐπισκέπτης στὸ Μουσεῖο τοῦ Ἁγίου Μάρκου στὴ Βενετία τῆς Ἰταλίας. Πλεῖστοι ἄλλοι ὑπάρχουν στὴν Πινακοθήκη τοῦ Μονάχου, τὴν Ἀκαδημία τῆς Φλωρεντίας, τὸ Λοῦβρο τῶν Παρισίων καὶ σὲ διάφορες Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης. Καὶ στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Βέροιας βρίσκεται μία ἁγιογραφία-τοιχογραφία ποῦ ἀπεικονίζει τὸ θαῦμα τοῦ “Μαύρου ποδιού”.

Σήμερα εἰκόνες τοῦ θαύματος τοῦ “Μαύρου ποδιοῦ” μποροῦμε νὰ βροῦμε στὶς πρῶτες σελίδες τῶν περισσοτέρων κλασσικῶν βιβλίων Μεταμοσχεύσεων μὲ σχόλια σχετικὰ γιὰ τὴν πρώτη γνωστὴ καὶ ἐπιτυχῆ ἀλλομεταμόσχευση ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν ἀναφορὰ ἑνὸς θαύματος.

***

Οἱ δίδυμοι ἀδελφοὶ Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς γεννήθηκαν τὸν 3ο μ.Χ. αἰώνα ἀπὸ γονεῖς Χριστιανοὺς καὶ ἔζησαν στὴν περιοχὴ τῆς Κιλικίας-Μικρᾶς Ἀσίας. Σπούδασαν ἰατρικὴ καὶ ἄσκησαν τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα ταξιδεύοντας ἀνὰ τὴν χώρα κηρύττοντας συγχρόνως τὸν Χριστιανισμό. Δὲν ἔπαιρναν ἀμοιβὴ -ἀργύρια- κατὰ τὴν ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλματος γὶ΄ αὐτὸ ἔλαβαν καὶ τὴν προσωνυμία Ἀνάργυροι.

Ταχύτατα ἡ φήμη τοὺς διαδόθηκε σὲ ὅλη τὴν Μ. Ἀσία κυρίως ἀπὸ τὶς θαυματουργικὲς θεραπεῖες τὶς ὁποῖες πραγματοποιοῦσαν. Ἀπὸ φόβο μήπως καὶ κερδίσουν Χριστιανοὺς μεταξὺ τῶν ὑπηκόων του, ὁ Ρωμαῖος Διοικητὴς τῆς περιοχῆς Λυσίας, ἐπὶ αὐτοκρατορίας τοῦ Διοκλητιανοῦ, τοὺς κάλεσε ὅπως προσφέρουν δημόσια θυσίες στοὺς Ρωμαϊκοὺς θεούς. Ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ὑπακούσουν στὴ διαταγὴ τοῦ Λυσία, θανατώθηκαν μὲ ἀποκεφαλισμό.

Πολὺ λίγα εἶναι γνωστὰ γὶ΄ αὐτούς. Ἀκόμα καὶ τὰ λίγα γνωστὰ γεγονότα εἶναι συνυφασμένα μὲ πολλὰ θαύματα τὰ ὁποῖα ἀκολούθησαν μετὰ τὸν ἀποκεφαλισμό τους.

Πολὺ νωρὶς ἀπὸ τὸ θάνατό τους κυκλοφόρησε ἡ φήμη θαυμάτων θεραπείας πού ἔγιναν στὸν τάφο τους στὴν Cyrus τῆς Βορείου Συρίας πλησίον του περίφημου ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ.

Ἀσθενεῖς -Χριστιανοὶ καὶ ἄπιστοι ἀνεξαρτήτως- πραγματοποιοῦσαν ταξίδια γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν τάφο τῶν Ἁγίων καὶ νὰ κοιμηθοῦν σὲ αὐτὸν ἐλπίζοντας σὲ ἴαση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας.

Δύο αἰῶνες ἀργότερα, ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός, ποὺ διεκήρυττε ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε θεραπευτεῖ ἀπὸ θαῦμα τῶν Ἁγίων, μετέφερε τὰ λείψανά τους ἀπὸ τὴν Cyrus στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ ναὸ τὸν ὁποῖο ἔκτισε γὶ΄ αὐτούς.

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς θεωροῦνται προστάτες Ἅγιοι τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν φαρμακοποιῶν, ἡ δὲ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει τὴν μνήμη αὐτῶν τὴν 1η Νοεμβρίου καὶ τὴν 1η Ἰουλίου.

Πηγή: agiazoni.gr