Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΟρθόδοξη πίστη

Ευχή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

20 Μαΐου 2023

Ευχή του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αντίγραφο από χειρόγραφο. Από το Αγιογραφείο της ΙΜΜ Βατοπαιδίου

Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, ελέησον ημάς.

Ο πλούσιος εν ελέει και ο αγαθός εν οικτιρμοίς, ελέησον ημάς.

Ο τέλειος και αθάνατος νους, ελέησον ημάς.

Ο ακοίμητος οφθαλμός και απερινόητος, ελέησον ημάς.

Ο προ εωσφόρου γεννηθείς Κύριος και Θεός, ελέησον ημάς.

Ο δημιουργός και κτίστης απάντων των όντων, Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Ο την ψυχήν θήσας και το σώμα βουλήσει του Πατρός, ελέησον ημάς.

Ο την ευδιάκριτον ύλην σχηματίσας και τον κόσμον συστήσας, ελέησον ημάς.

Ο τον ουρανόν εκτείνας και τοις άστροις κατακοσμήσας, ελέησον ημάς.

Ο την γην θεμελιώσας και άνθεσι χλοεροίς και ευκόσμοις κατακοσμήσας, ελέησον ημάς.

Ο τας αβύσσους κατακλείσας και την θάλασσαν τειχίσας τω σω προστάγματι, ελέησον ημάς.

Ο τετράποδα ζώα, ερπετά τε και πετεινά πτερωτά ποιήσας, ελέησον ημάς.

Ο τα κήτη ποιήσας και τους ιχθύας προστάξας, ελέησον ημάς.

Ο πέτρας θεμελιώσας εν τοις ύδασι και τα όρη και τους βουνούς δράσας εν υψηλοίς, ελέησον ημάς.

Ο τον ήλιον και την σελήνην θεμελιώσας, ο μόνος ποιητής των απάντων και Κύριος, ελέησον ημάς.

Ο τον άνθρωπον ιδίαις χερσί πλάσας και κατάρχειν τούτων απάντων προστάξας, ελέησον ημάς.

Ο καιρούς και χρόνους και μήνας και ημερών και νυκτών μέτρα θέμενος, ελέησον ημάς.

Η πανσωστική αιτία και ηνίοχος απάντων, ελέησον ημάς.

Ο επιτιμών τοις ανέμοις και νεύματι την γην σαλεύων, ελέησον ημάς.

Ο πυρ και κρύσταλλον θησαυρίσας, ελέησον ημάς.

Ο την γην υετίζων και πηγάς εκβλύζων και ποταμούς ρυθμίζων, ελέησον ημάς.

Ο τα όρη και βουνούς παλαιών, ο την θάλασσαν μαινομένην κατευνάζων, ελέησον ημάς.

Ο τα πάντα εν ροπή ζυγώ σταθμίσας, ελέησον ημάς.

Ο τα όντα καταρτίσας εκ των μη όντων βουλήσει του Πατρός, μόνε Δημιουργέ, ελέησον ημάς.

Ο τον διάβολον εκτρίψας και σειραίς ταρτάρου ζόφοις παραδώσας, ελέησον ημάς.

Ο διά την αυτού υπερηφανίαν τούτον των ουρανίων αψίδων αποσπινθηρίσας και εις τέλεον εξαφανίσας, ελέησον ημάς.

Ο την πανουργίαν του όφεως χειρωσάμενος, ελέησον ημάς.

Ο τω Αδάμ συμπαθήσας κατά την άφατόν σου φιλανθρωπίαν, ελέησον ημάς.

Ο τω Αβελ συναθλήσας και τον Νώε κυβερνήσας, ελέησον ημάς.

Ο τον Αβραάμ οδηγήσας και δι’ αυτού πατριάρχας ημίν χαρισάμενος, ελέησον ημάς.

Ο τω Ισαάκ συνδεθείς και τω Ιακώβ συξενιτεύσας, ελέησον ημάς.

Ο τω Ιωσήφ συμπραθείς και τω Μωυσεί συστρατηγήσας, ελέησον ημάς.

Ο τον Ισραήλ νομοθετήσας και αυτόν κληροδοτήσας, ελέησον ημάς.

Ο εκ παρθένου σαρκωθείς καθώς αυτός ευδόκησας, ελέησον ημάς.

Ο εν Βηθλεέμ άνθρωπος γεννηθείς εκ της παρθένου και μετά τόκον άφθορον φυλάξας την παρθένον, ελέησον ημάς.

Ο εν φάτνη σπάργανα λαβών και ανακλιθείς και υπό αλόγων γνωρισθείς Κύριος και Θεός, ελέησον ημάς.

Ο υπ’ αγγέλων υμνούμενος και δοξασθείς επί γης και υπό ποιμένων γνωρισθείς, ελέησον ημάς.

Ο υπ’ αστέρος μηνυθείς και υπό μάγων προσκυνηθείς, ελέησον ημάς.

Ο από Ηρώδου αποδράσας εν Αιγύπτω και τα χειροποίητα Αιγύπτου συσσείσας τη ση επιδημία, ελέησον ημάς.

Ο την Ναζαρέτ οικίσας και φόρους τελέσας, διά το θέλειν σε αυτό υπείναι, ελέησον ημάς.

Ο υπό Ιωάννου προκηρυχθείς και εν Ιορδάνη βαπτισθείς υπ’ αυτού, ελέησον ημάς.

Ο μαρτυρηθείς υπό αχράντου Πατρός και το άγιον Πνεύμα πέμψαντος επί σε, ελέησον ημάς.

Ο γνωρίσας ημίν το μυστήριον της αγίας και ομοουσίου Τριάδος, ελέησον ημάς.

Ο εν ερήμω πειρασθείς και Κύριος και Θεός ευρεθείς και επιτιμήσας τω διαβόλω, ελέησον ημάς.

Ο εν τω ναώ προσενεχθείς και υπό του Συμεών εναγκαλισθείς, ελέησον ημάς.

Ο εν τω ναώ οφθείς και υπό του λαού απιστηθείς, ελέησον ημάς.

Ο τους χωλούς θεραπεύσας και τους λεπρούς καθαρίσας, ελέησον ημάς.

Ο τους τυφλούς φωταγωγήσας και τους νεκρούς αναστήσας, ελέησον ημάς.

Ο κόπον υπομείνας και τον παράλυτον ιασάμενος λόγω, ελέησον ημάς.

Ο δίψαν υπομείνας και το ύδωρ εις οίνον μεταβαλών, ελέησον ημάς.

Ο τον Λάζαρον κλαύσας και τεταρταίον νεκρόν αναστήσας, ελέησον ημάς.

Ο τους αποστόλους συναθροίσας και Βασιλείας Ουρανών κληρονόμους αναδείξας, ελέησον ημάς.

Ο υπό Ιουδαίων συλληφθείς και υπό αρχιερέων παραδοθείς, ελέησον ημάς.

Ο υπό Ηρώδου προαχθείς και υπό Πιλάτου ανακριθείς, ελέησον ημάς.

Ο εν σταυρώ σαρκί προσηλωθείς και επί ξύλου αυτού κρεμασθείς, ελέησον ημάς.

Ο τοις εν τω άδη ευαγγελισάμενος και τη τριημέρω σου αναστάσει εκ νεκρών αναστάς, ελέησον ημάς.

Ο ταις γυναιξί το της αναστάσεώς σου μυστήριον φανερώσας και τοις μαθηταίς χαράν δώσας, ελέησον ημάς.

Ο τους αποστόλους πληροφορήσας διά τύπων των ήλων και της πλευράς, ελέησον ημάς.

Ο συναυλισθείς τοις μαθηταίς επί ημέρας τεσσαράκοντα και εις ουρανούς αναληφθείς, ελέησον ημάς.

Ο εν δεξιά του πατρός καθήμενος και ερχόμενος πάλιν κρίναι ζώντας και νεκρούς, ελέησον ημάς.

Ο ηνίοχος των Χερουβίμ και εποχούμενος τοις Σεραφίμ, ελέησον ημάς.

Ο αρχιστράτηγος των αγγέλων και βασιλεύς των αιώνων, ελέησον ημάς.

Η ανάστασις των τεθανατωμένων και σωτηρία των απολλυμένων, ελέησον ημάς.

Ο ήλιος της δικαιοσύνης και η ζωή των ανθρώπων, ελέησον ημάς.

Οδηγέ των πεπλανημένων και καταφυγή των απεγνωσμένων, ελέησον ημάς.

Ο καλός ποιμήν των προβάτων και νυμφίος της εκκλησίας, ελέησον ημάς.

Θεέ εκ Θεού, Θεέ αληθινέ εκ Θεού αληθινού, μονογενή υιέ του Πατρός, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρ ο σταυρωθείς εν σαρκί δι’ ημάς, ελέησον ημάς.