Γενικά ΘέματαΕκκλησία

Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

12 Ιουνίου 2023

Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Εξ Αποφάσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Αντιπροσωπεία μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τη Κυριακή, 11 Ιουνίου, για να μετάσχει στα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Η Συνοδική Αντιπροσωπεία απετελείτο υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Εορτής των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, και της τελεσθείσης Πατριαρχικής Χοροστασίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ Αγίου Γεωργίου, ο Παναγιώτατος δέχθηκε την Αντιπροσωπεία στο Γραφείο του.

Η προσφώνηση του Μητροπολίτη Πέτρας
Ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, προσφώνησε τον Παναγιώτατο, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης, ως εξής:

«Ἠξιώθημεν καί πάλιν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μας, νά ἔλθωμεν εἰς τήν εὐσεβῆ πηγήν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους μας, εἰς τήν ποτνίαν Μητέρα μας Ἐκκλησίαν, διά νά ὑποβάλωμεν τάς ἐγκαρδίους προσρήσεις καί υἱικάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου, τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας, σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῆς πανηγύρεως τῶν ὀνομαστηρίων Σας· παραλλήλως δέ, νά δηλώσωμεν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τήν εὐγνωμοσύνην καί τήν ἀταλάντευτον ἀφοσίωσίν μας εἰς τό Ἱερόν Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν χαρισματικόν οἰακοστρόφον αὐτοῦ.

Πάντες οἱ ἐν Κρήτῃ, τά ὑπό τό ὡμοφόριόν Σας τέκνα, μνημονεύομεν τοῦ ὀνόματός Σας μετ᾿ εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τόν Κύριον, δι᾿ ὅσα πάντοτε φιλοστόργως προνοεῖτε καί πράττετε ὑπέρ ὑμῶν.

Τό ὀρθόδοξον ἦθος, τό ὁποῖον λιτανεύετε, καθίσταται γνωστόν ἐπί πᾶσαν σάρκα ὡς τό ἀντίδοτον τῶν συγχρόνων προβλημάτων, ὡς κουφίζον τόν καύσωνα τῆς πάσης μορφῆς ἁμαρτίας διά τῆς δρόσου τῆς Ἁγιοπνευματικῆς Παραδόσεως.

Παναγιώτατε,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ταπεινῶς διά τήν μαρτυρίαν πού δίδετε καθημερινῶς. Ἡ ποιμαντική Σας ἱκανότητα μετά τῆς ἑκάστοτε εὐστόχου προκρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας, αἱ μεγάλαι ἀρεταί τῆς ἁπλότητος, τῆς ἀπροσποιήτου σεμνότητος καί τῆς ἀπεράντου ἀγάπης, ὁμοῦ μετά τῶν ἀόκνων ἐνεργειῶν Σας, πού ὅσον παρέρχονται τά ἔτη, ἀντί νά μειώνονται, αὐξάνουν, ἐξακτινώνουν εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Σταυροαναστάσιμον Εὐαγγέλιον καί τόν λόγον τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος.

Ταῦτα πάντα εἶναι ἔλαιον εἰς τήν λυχνίαν τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία φωτίζει τήν εὐθεῖαν καί βασιλικήν ὁδόν τῆς πίστεώς μας καί θερμαίνει τάς ψυχάς μας. Δέν σβήνει, ἀκόμη καί ὅταν πνέουν δριμεῖς οἱ ἄνεμοι τῶν δοκιμασιῶν.

Οἱ πειρασμοί καί αἱ ἀμφισβητήσεις οὐδέποτε ἐξέλιπον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τά ὄργανα τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος, πολεμῶν τούς θέλοντας εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅμως, «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».

Δεχθεῖτε, Παναγιώτατε, τήν ἔργῳ καί πράξει υἱικήν δέσμευσιν μας, ὅτι θά συμπαριστώμεθα εἰς τόν καθ᾿ ἡμέραν ἀγῶνα Σας, τοῦ μεγαλοπνόου πατρός καί Πατριάρχου μας, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον διά τάς πολλαπλάς εὐεργεσίας καί τήν πατρικήν στοργήν τάς ὁποίας ἀπολαμβάνομεν.

Ἐπί τούτοις, ἀναφωνοῦμεν ἐκ καρδίας τό «Εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα», δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως χαρίζηται τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα εἰς τήν Ἐκκλησίαν σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Αὐτοῦ».

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε ευχαριστίες προς την Εκκλησία της Κρήτης, για την συμμετοχή Συνοδικής Αντιπροσωπείας στα Ονομαστήρια και διαβεβαίωσε τα Πατρικά αισθήματα στοργής και αγάπης της Μητρός Εκκλησίας προς την Εκκλησία της Μεγαλονήσου και Αγιοτόκου Κρήτης.

Φωτογραφία: Νίκος Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο