Γενικά ΘέματαΕιδήσεις και Ανακοινώσεις

Η Εκκλησία της Ελλάδος θα τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την Οικολογική του προσφορά

14 Ιουνίου 2023

Η Εκκλησία της Ελλάδος θα τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την Οικολογική του προσφορά

Ακόμη μία τιμητική διάκριση θα λάβει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος για την οικουμενική του συμβολή στην ευαισθητοποίηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Η διάκριση αυτή τη φορά έρχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 166ης Συνοδικής Περιόδου, α­πο­φά­σισε, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φθι­ώ­τι­δος κ. Συ­μεών, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Θείας και Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μίας και Οι­κο­λο­γίας, την α­πο­νομή τι­μη­τι­κής δι­α­κρί­σεως στον Οι­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο, λόγω της με­γά­λης και ση­μαί­νου­σας προ­σφο­ράς του στα θέ­ματα του Πε­ρι­βάλ­λον­τος, της Οι­κο­λο­γίας και των δρά­σεων ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης σε οι­κου­με­νική κλί­μακα για τα ζη­τή­ματα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης.

Η εν λόγω α­πο­νομή θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 25η Ι­ου­νίου 2023, κατά το προ­σκύ­νημα του Πα­να­γι­ω­τά­του στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως της Θε­ο­τό­κου Ο­σίου Α­γά­θω­νος, κατά το ο­ποίο θα ε­πι­σκε­φθεί και το Μου­σείο Φυ­σι­κής Ι­στο­ρίας της Μο­νής και το πα­ρα­κεί­μενο Πε­ρι­βαλ­λον­τικό Πάρκο.

Φωτογραφία αρχείου: Νίκος Παπαχρήστου/ Οικουμενικό Πατριαρχείο