Οικονομία & εξ-οικονομώ

Ειδικό επίδομα για τρεις μήνες – Δικαιούχοι

20 Αυγούστου 2023

Ειδικό επίδομα για τρεις μήνες – Δικαιούχοι

Επίδομα από ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ – Ποιοί οι δικαιούχοι, τι ισχύει με τα δικαιολογητικά – Με οκτώ δικαιολογητικά -και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στα ΚΠΑ2 ή στα ΚΕΠ- η ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ παρέχει ειδικό επίδομα που αντιχτοιχεί σε τρία μηνιάτικα (μισθοί).

Αναλυτικότερα, η διαδικασία αυτή αφορά «στην καταβολή σε εργαζόμενους ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών».

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε

 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Δελτίο ταυτότητας
 • Βεβαίωση πτώχευσης ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση, καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται (βρείτε υπεύθυνες δηλώσεις ΕΔΩ)
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας.

Δείτε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να λάβετε το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη:

 • Φυσική ταυτοποίηση πολίτη
 • Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών
 • Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης
 • Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία
 • Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

Πηγή: ipaidia.gr