Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός († 6 Δεκεμβρίου 330)

6 Δεκεμβρίου 2023

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός († 6 Δεκεμβρίου 330)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Εορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ο Νικόλαος, πρέσβυς ων εν γη μέγας,

Και γης αποστάς εις το πρεσβεύειν ζέει.

Έκτη Νικόλεώ γε φάνη βιότοιο τελευτή.

Βιογραφία

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, από γονείς ευσεβείς και πλουσίους και έδρασε την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284 – 304 μ.Χ.), Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.) και Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας. Αλλά ο Νικόλαος, εμπνεόμενος από φιλάνθρωπα συναισθήματα, διέθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα, ορφανά, φτωχούς, χήρες, στενοχωρημένους οικογενειάρχες. Ένας μάλιστα, θα διέφθειρε τις τρεις κόρες του, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Όταν το έμαθε αυτό ο Νικόλαος, μυστικά σε τρεις νύκτες εξασφάλισε την προίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντας 100 χρυσά φλουριά στην κάθε μία. Έτσι, οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά.

Στην συνέχεια αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο, λόγω όμως της ξεχωριστής αρετής του τιμήθηκε, χωρίς να το επιδιώξει, αρχικά με το αξίωμα του Ιερέα στα Πάταρα και συνέχεια με το αξίωμα του αρχιεπισκόπου Μύρων. Από τη θέση αυτή καθοδηγούσε με αγάπη το ποίμνιό του και ομολογούσε με παρρησία την αλήθεια. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τους τοπικούς άρχοντες και ρίχτηκε στη φυλακή.

Όταν όμως ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος ελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί και έτσι ο Νικόλαος επανήλθε στο αρχιεπισκοπικό θρόνο. Μάλιστα έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, όπου ξεχώρισε για τη σοφία και την ηθική του τελειότητα.

Ο Άγιος Νικόλαος ήταν προικισμένος και με το χάρισμα της θαυματουργίας με το οποίο έσωσε πολλούς ανθρώπους και όσο ήταν εν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του το 330 μ.Χ. Για παράδειγμα όταν κάποτε κινδύνευσε κάποιος στη θάλασσα – λόγω σφοδρών ανέμων – και επικαλέστηκε το όνομα του αγίου σώθηκε και μάλιστα ενώ βρισκόταν στη μέση του πελάγους βρέθηκε αβλαβής στο σπίτι του. Το θαύμα έγινε αμέσως γνωστό στην Πόλη και ο λαός προσήλθε αμέσως σε λιτανεία και αγρυπνία προκειμένου να τιμήσει το θαυματουργό Άγιο.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’.

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 Κοντάκιον

Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.

Εν τοις Μύροις Άγιε, ιερουργός ανεδείχθης· του Χριστού γαρ Όσιε, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθηκας την ψυχήν σου υπέρ λαού σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου· δια τούτο ηγιάσθης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.

Κάθισμα

Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λογον.

Ποταμόν ιαμάτων υπερχειλή, και πηγήν σε θαυμάτων ανελλιπή, έδειξε Νικόλαε, του ελέους η άβυσσος· οι γαρ βαρείαις νόσοις, πικρώς πιεζόμενοι, και συμφοραίς του βίου, δεινώς εταζόμενοι, πάσης αθυμίας, ακεσώδυνον όντως, ευρίσκουσι φάρμακον, την θερμήν σου αντίληψιν· δια τούτο βοώμέν σοι· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

 Ο Οίκος

Ανυμνήσωμεν νυν τον Ιεράρχην άσμασι, τον εν Μυροις λαοί ποιμένα και διδάσκαλον, ίνα ταις πρεσβείαις αυτού ελλαμφθώμεν· ιδού γαρ ώφθη όλος καθάρσιος, ακήρατος πνεύματι, Χριστώ προσάγων θυσίαν άμωμον, την ειλικρινή και Θεώ ευπρόσδεκτον, ως ιερεύς κεκαθαρμένος τη ψυχή και τη σαρκι· όθεν υπάρχει αληθώς, της Εκκλησίας προστάτης, και υπέρμαχος ταύτης, ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ

Περιοδικό ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, έτος 29, τεύχος 06, σελ. 394-395

«Τοις αγίοις τοις εν τη γη αυτού

εθαυμάστωσεν ο Κύριος» (Δαβίδ).

Νικόλαε κρίνον ωραίον

λαμπρέ εωθινέ αστήρ,

σεβάσμιε ποιμήν Μυρέων

ορθοδοξίας ο φωστήρ.

Την πατρικήν σου ευλογίαν

παράσχου μοι τον ταπεινόν

με την ευχήν σου την αγίαν

δίδου μοι θείον φωτισμόν.

Εν μέτρω να εγκωμιάσω

όσον μου είναι δυνατόν

το όνομά σου να δοξάσω

ως του Κυρίου, λειτουργόν.

Τους σε τιμώντας περισκέπεις

απ  τοὺς ωραίους ουρανούς

περιπολείς και επιβλέπεις

πελάγη, και ωκεανούς.

Με ναυτικούς συνταξιδεύεις

άγιο, δελφίνι, του γιαλού

την τρικυμίαν γαληνεύεις

σώζεις ψυχάς εκ του πνιγμού.

Τρεις στρατηλάτας εκ θανάτου

διέσωσες εκ της σφαγής,

και εν λιμώ φοβερωτάτω

τρέφεις λαούς επί της γης.

+

Ενός πτωχού τρεις θυγατέρας

χρηματοδότησι πολλή

προσφέρεις, και λαμβάνει πέρας

αποκατάστασις καλή.

Στην πρώτην Σύνοδον κηρύττεις

τον τρισυπόστατον Θεόν·

εν παρρησία επιπλήττεις

τον Άρειον αιρετικόν.

Πολλά είναι τα θαύματά σου

οι θρύλοι σου, ω! θαυμαστοί!

ωραία τα ιστορικά σου

ευφραίνουν τον ακροατή.

Χηρών και ορφανών προστάτης

των ασθενούντων ιατρός,

πλεόντων θείος παραστάτης

των οδοιπόρων συνοδός.

Πάντες εν πίστει προσκυνούμεν

την σεβασμίαν σου μορφήν,

στην χαριτόβρυτον εικών σου

προσφέρομεν σέβας, τιμήν.

Η μνήμη σου μύρα μυρίζει

με λούλουδα χειμερινά·

εις τας ψυχάς μας προσεγγίζει

των Χριστουγέννων η χαρά!

Σου δέομαι να γαληνεύης

την τρικυμίαν των λαών,

τον Κύριον να μεσιτεύης

υπέρ ειρήνης των εθνών.

+

Χαίρε πανάγιε πατέρα

των ευσεβών Χριστιανών

να μας φυλάττης νύκτα-μέρα

από παντοίων συμφορών.

Ύμνους Νικόλαε σου ψάλλει

θάλασσα, γη και ουρανός·

η χάρις σου είναι μεγάλη,

λάμπεις ως Ήλιος φωτεινός.

Πάτερ Νικόλαε βοήθα

όσοι, που έχουνε παιδιά,

να ζήσουν να τα ξαναδούνε,

σαν έλθουν απ  τὴν ξενητειά.

Εις όλους τους ξενητευμένους

δίδε υγείαν και χαρά

και όστις σε επικαλείται

να μη τον βρίσκη συμφορά.

Γένοιτο.

Αφιερούται εις τιμήν του Αγίου Νικολάου,

υπέρ των ξενιτευμένων αδελφών και τέκνα των Ελλήνων.

ο ταπεινός Ιερεύς Βασίλειος Μπάμιας – Οικονόμος

Μόρια – Μυτιλήνης

Πηγή: Νεκτάριος Μαμαλούγκος www.nektarios.gr

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

agios-nikolaos-o-streidas-moni-stavronikita-15

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

moni-agiou-nikolanou-anapafsa-meteora_02

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-myron-o-thavmatourgos-03

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-myron-o-thavmatourgos-01

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-myron-o-thavmatourgos-02

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

ag-nikolaos-moni-ag-nikolaou-sinassou

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

ag-nikolaos-myron

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-attaleia-mikras-asias

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-kakopetria-kypros-mouseio-arhiepiskopis-kyprou

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

agios-nikolaos-myron-38

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

ag.nikol-naytes

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

ag-nikolaos-myron-o-thavmatourgos-08

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

 Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - Julia Hayes© (www.ikonographics.net)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας – Julia Hayes© (www.ikonographics.net)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - Julia Hayes© (www.ikonographics.net)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας – Julia Hayes© (www.ikonographics.net)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - Β΄ μισό 17ου αιώνα. Αποκαλύφθηκε κάτω από νεώτερο στρώμα με παράσταση του αγίου Σπυρίδωνα. Από τη Messina - Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας – Β΄ μισό 17ου αιώνα. Αποκαλύφθηκε κάτω από νεώτερο στρώμα με παράσταση του αγίου Σπυρίδωνα. Από τη Messina – Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - Γεωργία Δαμικούκα© (http://www.tempera.gr)

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας – Γεωργία Δαμικούκα© (http://www.tempera.gr)

 Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

 Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας


Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας - Θεόδωρος Πουλάκης (;), δεύτερο μισό του 17ου αιώνα μ.Χ.

Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας – Θεόδωρος Πουλάκης (;), δεύτερο μισό του 17ου αιώνα μ.Χ.

Κύρια πηγή:  saint.gr