Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

18 Φεβρουαρίου 2024

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

18. ΛΕΩΝ ΡΩΜΗΣ (1)Εορτάζει στις 18 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Ψυχήν ο θείος εξερεύγεται Λεων,

Και δαιμόνων φάλαγξιν εμβάλλει φόβον.

Ογδοάτη δεκάτη τε Λεων ηρεύξατο θυμόν.

Βιογραφία

O Άγιος Λέων υπήρξε από τους μεγαλύτερους υπερασπιστές και προμάχους της ορθόδοξης πίστης. Έζησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Μαρκιανού και Πουλχερίας. Διακρινόταν για την μεγάλη θεολογική του κατάρτιση, το ήθος του χαρακτήρα του, την αγνότητα του βίου του. Διετέλεσε επίσκοπος της πρεσβυτέρας Ρώμης.

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή του στις εργασίες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, όταν απέστειλε τέσσερις αντιπροσώπους, ως και επιστολή στην οποία με πλήρη ακρίβεια και βάσεις της αποστολικής παραδόσεως, καθόριζε τις δύο φύσεις του Χριστού, η οποία βοήθησε στη διεξαγωγή των συζητήσεων ως και στη συγγραφή των τελικών όρων της Συνόδου (για την ακρίβεια η επιστολή του Αγίου Λέοντος είχε σταλεί τρία χρόνια πριν στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανό ( 16 Φεβρουαρίου) και ανεγνώσθη στη Σύνοδο. Είναι δε γνωστή ως «Τόμος του Λέοντος»).

Παράλληλα υπήρξε και συγγραφεύς πολυγραφότατος. Σήμερα, σώζονται αρκετές επιστολές, γραμμένες με πλήρη γλαφυρότητα αλλά και δύναμη λόγου.

Εκοιμήθη οσιακά σε βαθύτατο γήρας στις 10 Νοεμβρίου 460 μ.Χ. και η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή της βιογραφίας του, αυτή του Σ. Ευστρατιάδη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Άγιος Λέων γεννήθηκε στην Ρώμη στα τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα. Διετέλεσε διάκονος των Πάπων Καλλίστου και Σήξτου πριν ανεβεί στον θρόνο την 29η Σεπτεμβρίου του 440 μ.Χ. Υπήρξε από τους απολυταρχικότερους Πάπες και υποστήριξε με πείσμα το παπικό πρωτείο. Την αγιοκατάταξη του την οφείλει στην επιστολή που έστειλε στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο εναντίον των Μονοθελητών και Μονοφυσιτών και η οποία έχει δεκτή με ενθουσιασμό από τους παρευρεθέντες πατέρες. Κοιμήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 460 μ.Χ.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, ορθοδοξία, υπεστήριξας, την Εκκλησίαν, ως πολύφωνον του πνεύματος όργανον εκ γαρ Δυσμών αναλάμψας ως ήλιος, αιρετικών την απάτην εμείωσας, Λέων Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος πλ. δ’.

Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας Διδάσκαλε και σεμνότητος, της οικουμένης ο φωστήρ, των ορθοδόξων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Λεον σοφέ, ταις διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα του Πνεύματος· Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ήμων.

 

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος δ’.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Λέων, πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

 

Κοντάκιον

Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.

Επί θρόνου Ένδοξε, ιερωσύνης καθίσας, και λεόντων στόματα, των λογικών αποφράξας, δόγμασιν εν θεοπνεύστοις σεπτής Τριάδος, ηύγασας φως τη ση ποίμνη θεογνωσίας· δια τούτο εδοξάσθης, ως θείος μύστης Θεού της χάριτος.

 

Κάθισμα

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείοις δόγμασι, περιαστράπτων, φέγγος έλαμψας ορθοδοξίας, και αιρέσεων το σκότος εμείωσας· και μεταστάς εκ του βίου πανόλβιε, προς το ανέσπερον φως κατεσκήνωσας· Λεον Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Ο Οίκος

Τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, το τρισήλιον φως, την τρισαγίαν δύναμιν, Θεότητα μίαν, και μίαν ουσίαν, ταύτην κηρύξας, χείλη τα δόλια εις τέλος ενέφραξας αιρετιζόντων, Λεον Θεόσοφε· όθεν την αγνήν Χριστού λοχεύτριαν, Θεοτόκον ομολογήσας, του Νεστορίου την οφρύν και φληνάφειαν καθείλες· Δια τούτο εγνώσθης εν τω κόσμω , ως θείος μύστης Θεού της χάριτος.

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

 

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

 

Πηγή:  saint.gr