Συναξαριακές Μορφές

Άγιος Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος ο νεομάρτυρας

1 Μαρτίου 2024

Άγιος Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος ο νεομάρτυρας

Άγιος Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος ο νεομάρτυρας

Άγιος Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος ο νεομάρτυρας

Εορτάζει στις 1 Μαρτίου εκάστου έτους.

Ό Άγιος αυτός νεομάρτυρας δεν αναφέρεται από τους Συναξαριστές. Ήταν από τους προύχοντες της Τραπεζούντας και μαρτύρησε την 1η Μαρτίου 1659 με άπαγχονισμό. Το σώμα του παρέλαβαν οι χριστιανοί και το έθαψαν στον ναό του αγίου Γρηγορίου του Νύσσης. Κατόπιν άνακομίστηκε στη Μονή Θεοσκεπάστου της Τραπεζούντας.

Το Συναξάριον

Ούτος ό άγιος νεομάρτυς Παρασκευάς ην τις των περιφανών πολιτών και αρχόντων τής περικλύτου εύξεινοποντικής μεγαλουπόλεως και πρωτευούσης Τραπεζούντος. Όμολογήσας ούν εν αύτη το μέγα μυστήριο τής του Δεσπότου ημών Χριστού θείας Οικονομίας, άχθείς ενώπιον των εντοπίων τής αγαρηνών πλάνης υπέρμαχων, και κρεμασθείς απηγχονίσθη τη 1η του μηνός Μαρτίου του σωτηρίου έτους 1659 εις την εαυτού γενέτειραν. Το μαρτυρικό και τίμιο λείψανο αυτού αποκρεμάσαντες οι ευλαβείς χριστιανοί παρέλαβον εν χαρά ψυχής και έθαψαν έντίμως εντός του ιερού ναού του αγίου Γρηγορίου Νύσσης· μετά δε χρόνους την, κατά τα ημετέρα εκκλησιαστικά ειωθότα, ανακομιδή ποιήσαντες, φύλαξαν τούτο μετ’ εύλαβείας εις την περιώνυμον Ίεράν Μονήν τής Παναγίας Θεοσκεπάστου Τραπεζούντος.

Και τα λοιπά του Συναξαριστού τής ημέρας.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ό Θεός, ελέησαν και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ακολουθεία του αγίου ποιηθείσα έν Αγιω Ορει του Αθωνος υπό Αθανασίου Ιερομόναχου Σιμωνοπετρίτου, Υμνογράφου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 1996

σάρωγ`δαφγση0002 (1)

Πηγέςsaint.grapantaortodoxias.blogspot.gr