Πολυμέσα - MultimediaΣυναξαριακές Μορφές

Άγιοι Κλαύδιος, Διόδωρος, Ουΐκτωρ, Ουϊκτωρίνος, Παππίος, Σεραπίων και Νικηφόρος

5 Απριλίου 2024

Άγιοι Κλαύδιος, Διόδωρος, Ουΐκτωρ, Ουϊκτωρίνος, Παππίος, Σεραπίων και Νικηφόρος

AgiosKlaudios01 (1)Εορτάζει στις 5 Απριλίου εκάστου έτους.

 

Σπεύδεις οκλάζων, Κλαύδιε, προς σον γόνυ,

Τομή κεφαλής, προς Θεού δραμείν γόνυ.

Πεμπτη Κλαυδίου κεφαλήν τάμε χειρ φονόεσσα.

 

Απολυτίκιον

Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Οι Μάρτυρές σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, το στέφος εκομίσαντο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλον· έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

 

Έτερον Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος β’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τη αναλάμψει, ο επτάριθμος, Μαρτύρων δήμος, ως λυχνία ανεδείχθης επτάφωτος, ταις των αγώνων ενθέοις λαμπρότησι, φωταγωγούντες τους πίστει κραυγάζοντας. Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

 

Κοντάκιον

Ήχος β’. Τοις των αιμάτων σου.

Ως στρατιώται Χριστού ακατάπληκτοι, τας εναντίον αρχάς ετροπώσασθε, φαιδρώς συννημένοι τω πνεύματι, και ομοφώνως κραυγάζοντες Μάρτυρες· Χριστός των αθλούντων ο στέφανος.

 

Κάθισμα

Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τους πολυτρόπους αικισμούς ενεγκόντες, εν απτοήτω λογισμώ Αθλοφόροι, υπέρ ηλίου λάμπετε φαιδρότητα· όθεν την φαιδράν υμών, εορτάζομεν μνήμην, πίστει ικετεύοντες, ταις υμών μεσιτείαις, αμαρτημάτων λύτρωσιν λαβείν, και αιωνίων καλών την απόλαυσιν.

 

Μεγαλυνάριον

Κλαύδιον Ουΐκτωρα τον σεπτόν, συν Ουϊκτωρίνω, και Παππία τω ιερώ, και συν Διοδώρω, τον θείον Νικηφόρον, ομού και Σεραπίωνα μακαρίσωμεν.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό

Ακούστε το απολυτίκιο!

Άγιος Κλαύδιος

Άγιος Κλαύδιος

artworks-000005050451-natyvv-crop

Πηγή:  saint.gr