Θεολογία και Ζωή

Το Μέγα και Αγγελικό Μοναχικό Σχήμα (11) [με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό]

24 Μαρτίου 2010

Το Μέγα και Αγγελικό Μοναχικό Σχήμα (11) [με πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό]

Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος (Νεοελληνική απόδοση – 2ο μέρος)

Έπειτα διαβάζει ο ιερέας την παρακάτω ευχή, βάζοντας το πετραχήλι στο κεφάλι του κατηχούμενου·

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Ο πανοικτίρμων βέβαια και πολυέλεος Θεός, ο οποίος ανοίγει τα άχραντα σπλάχνα της ανεξερεύνητης αγαθότητάς του σε κάθε ένα που έρχεται προς αυτόν με πόθο και θερμή αγάπη· αυτός που είπε ότι « μια μάνα μπορεί να ξεχάσει τα παιδιά της, εγώ όμως δεν θα σε ξεχάσω»· αυτός που γνωρίζει και το δικό σου πόθο και προσθέτει στην πρόθεσή σου τη δύναμή του για να εκπληρώσεις τις εντολές του, να σε αναλάβει και να σε αγκαλιάσει και να σε υπερασπίσει και να γίνει για σένα τείχος οχυρό μπροστά στον εχθρό , πέτρα υπομονής, αφορμή παρακλήσεως, χορηγός δυνάμεως, παροχή γενναιότητας, συναγωνιστής ανδρείας, ο σύντροφος που ξαπλώνει μαζί σου και ξυπνά μαζί σου, που γλυκαίνει και ευφραίνει την καρδιά σου με την παρηγοριά του Αγίου του Πνεύματος, αξιώνοντάς σε να έχεις μερίδιο στην κληρονομιά των αγίων και οσίων Πατέρων μας, Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββα και της συνοδείας τους, μαζί με τους οποίους και θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία των ουρανών, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κύριου μας· στον οποίον ανήκει η δόξα και η εξουσία και η βασιλεία και η δύναμη μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Έπειτα σφραγίζει ο ιερέας ευλογώντας σταυροειδώς τρεις φορές το κεφάλι του Κατηχούμενου και μετά το σφράγισμα, αφού στραφεί προς την ανατολή, λέγει·

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Αιώνιε Δέσποτα Παντοδύναμε, ύψιστε βασιλιά της δόξας, σύ ο οποίος μαζί με το ζωντανό και ενυπόστατο Λόγο σου και με το εκπορευόμενο από σένα Πνεύμα της αλήθειας, ο οποίος εξουσιάζεις όλη την κτίση και την ορατή και την αόρατη· ο Θεός, που κάθεσαι πάνω στα Χερουβείμ και ανυμνείσαι αδιάκοπα με την τρισάγια φωνή από τα Σεραφείμ, τον οποίον περικυκλώνουν χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες στρατιές αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων· Σύ είσαι το φώς, που φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο, που κάμπτεσαι από τις ικεσίες της αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας και από όλη την επουράνια Εκκλησία των πρωτοτόκων υιών του Θεού εν Ιερουσαλήμ, ρίξε το σπλαχνικό σου βλέμμα στον ταπεινό δούλο σου, ο οποίος συμφώνησε και υποσχέθηκε μπροστά σε πολλούς μάρτυρες· πρόσθεσε στο χάρισμα της υιοθεσίας και της Βασιλείας σου που δωρήθηκε από τους προγόνους με το άγιο βάπτισμα και αυτή τη μοναχική και αγγελική ζωή ακλόνητη και θεμελιωμένη πάνω στη δυνατή και πνευματική πέτρα της πίστεως σε σένα.

Ενδυνάμωσέ τον με τη μεγάλη δύναμή σου και ντύσε τον με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματός σου, γιατί δεν θα παλεύει με ανθρώπους, αλλά με τις αρχές, με τις εξουσίες, με τους κοσμοκράτορες του σκοταδιού αυτού του αιώνα, με τα πονηρά πνεύματα. Στερέωσε τη μέση του με τη δύναμη της αλήθειας και ντύσε τον με το θώρακα της αρετής και της χαράς και βάλε υποδήματα στα πόδια του για να είναι έτοιμος να φέρνει το χαρούμενο μήνυμα της ειρήνης. Δώσέ του σοφία, ώστε να σηκώσει την ασπίδα της πίστεως με την οποία θα μπορέσει να σβήσει όλα τα φλογερά βέλη του πονηρού και να δεχθεί τη σωτήριο περικεφαλαία και το σπαθί του Πνεύματος, δηλαδή το λόγο του Θεού, βοηθώντας τους ανείπωτους στεναγμούς της καρδιάς του. Τοποθέτησέ τον ανάμεσα στους εκλεκτούς σου, για να γίνει εκλεκτό σκεύος, υιός και κληρονόμος της Βασιλείας σου, υιός φωτός και ημέρας, σοφίας, δικαιοσύνης, αγιασμού και απολυτρώσεως. Κάνε τον όργανο αρμονικό, ευχάριστο ψαλτήρι του αγίου Πνεύματος· όπως απ’ εδώ, με πρόοδο, αφού αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπον που φθείρεται εξ αιτίας της φιλήδονης απάτης του πολύμορφου φιδιού, φορέσει τον νέον Αδάμ, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού με οσιότητα και δικαιοσύνη. Σταθεροποίησέ τον, ώστε να σηκώνει πάντοτε τα σημάδια και το σταυρόν του Ιησού στο σώμά του, με τα οποία ο κόσμος έχει σταυρωθεί γι’ αυτόν και αυτός για τον κόσμο.

Βοήθησέ τον ώστε να ασκείται στην αληθινή αρετή και όχι για να αρέσει στους ανθρώπους ή στον εαυτό του· (βοήθησέ τον) με την υπομονή να ζεί με ευσέβεια και με την ευσέβεια (νά ζεί) με αγάπη προς τους αδελφούς και με υπακοή. Δώσέ του τη χάρη σου ώστε, όταν αγρυπνεί, εργάζεται, κοιμάται, ξυπνά, με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, να σε βλέπει κατά τρόπο αγγελικό με καθαρή καρδιά, και να σε προσκυνεί το μόνο ζωντανό και αληθινό Θεό και να γεμίζει με ανέκφραστη χαρά.

(Τα ζητούμε αυτά από σένα) Διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η εξουσία και σε σένα αρμόζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

Και αφού στραφεί ο Ιερέας λέγει ακόμη μια ευχή πάνω στο κεφάλι του υποψήφιου·

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Άγιε Κύριε των δυνάμεων, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ευλόγησε το δούλο σου ( εδώ δίδεται το μοναχικόν όνομα ) τον οποίον προσκάλεσες στον πνευματικό σου νυμφώνα και καταξίωσέ τον να είναι αφοσιωμένος δούλος σου. Δώσε του σοφία και γέμισέ τον με τη χάρη και τη σύνεση που προέρχεται από το ενισχυτικό σου Πνεύμα. Ενδυνάμωσέ τον στον πόλεμο κατά του αοράτου εχθρού. Νίκησε με τη μεγάλη σου δύναμη τις σαρκικές επαναστάσεις. Κάνε τον να είναι ευάρεστος σε σένα με την προσευχή και την αδιάκοπη δοξολογία, με ύμνους στον κατάλληλο καιρό, με ευπρόσδεκτες προσευχές, με σωστή απόφαση, με ταπεινή καρδιά, με έργα ζωής και πραότητας και αλήθειας. Καταξίωσέ τον να σε ευαρεστεί ( ζώντας ) με πραότητα, με αγάπη, με τελειότητα, με γνώση, με ανδρεία και να προσφέρει σε σένα ύμνους και δοξολογίες και προσευχές ευχάριστες. Ολοκλήρωσε τη ζωή του με οσιότητα και με δικαιοσύνη, για να καταξιωθεί, έχοντας συνεχή και καθαρή την ένωσή του με σένα, της επουράνιας Βασιλείας σου.

(Δώσέ μας αυτά) Με τη χάρη και την ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του Μονογενούς σου Υιού, με τον οποίον είσαι δοξασμένος, μαζί με το πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες.

Έπειτα απλώνοντας το χέρι του ο Ιερέας προς το άγιο Ευαγγέλιο λέγει·

– Να ! ο Χριστός είναι εδώ αοράτως. Πρόσεξε, κανείς δεν σε αναγκάζει να έλθεις να λάβεις αυτό το Σχήμα. Πρόσεξε, με δική σου απόφαση θέλεις τον αρραβώνα του μεγάλου και αγγελικού Σχήματος.

Απάντηση: Ναί, τίμιε Πατέρα, με δική μου απόφαση.

Και μετά τη συμφωνία λέει προς αυτόν ο Ιερέας.

Πάρε το ψαλίδι και δώστο σε μένα.

Αυτός παίρνει το ψαλίδι από το άγιο Ευαγγέλιο και το δίνει στα χέρια του Ηγουμένου, ο οποίος το δίνει στα χέρια του Ιερέα, που το αφήνει πάνω στο άγιο Ευαγγέλιο, απ’ όπου πάλι το παίρνει ο αδελφός. Και αφού αυτό γίνει τρεις φορές, λέγει ο ιερέας·

Να ! από το χέρι του Χριστού το παίρνεις. Πρόσεξε λοιπόν σε ποιόν προσέρχεσαι, με ποιόν συντάσσεσαι και ποιόν αρνείσαι.

Και αφού πάρει το ψαλίδι ο Ιερέας από το χέρι του Ηγουμένου λέγει·

Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν ολόκληρη την αλήθεια· είναι δοξασμένος στους ατέλειωτους αιώνες.

Έπειτα τον κουρεύει σταυροειδώς ο Ιερέας λέγοντας τα εξής·

Τα μαλλία της κεφαλής του αδελφού μας (…1) κόβονται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Και από τους αδελφούς ψάλλεται τό, Κύριε ελέησον (γ΄).

Έπειτα ο τυπικάρης, αφού μπεί στο άγιο Βήμα, παίρνει τα ενδύματα, τα οποία βρίσκονται εκεί από το προηγούμενο βράδυ και τα δίνει ένα, ένα στον Ιερέα· αυτός παραλαμβάνοντας και ευλογώντας κάθε ένα από αυτά τα δίνει στον ανάδοχο, ο οποίος και ντύνει το νεόκουρο (νέο μοναχό), ενώ οι ψάλτες ψάλλουν σε κάθε ένα απ’ αυτά τό, Κύριε ελέησον, (τρείς φορές).

Έπειτα δίνει ο Ιερέας το ιμάτιο ( ζωστικό ), λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) φοράει χιτώνα δικαιοσύνης και αγαλλιάσεως του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα το Σχήμα, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) λαμβάνει το σουδάριον του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα το πολυσταύρι, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) λαμβάνει το ανάλαβον ( πολυσταύρι) στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα τη ζώνη, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) φοράει ζώνη στη μέση (νεφρά) του, που συμβολίζει τη δύναμη της αλήθειας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα το παλλίον , λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) λαμβάνει το παλλίον (ράσο) του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, για να γίνει στολή αφθαρσίας και σεμνότητας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα τα υποδήματα, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (….) φοράει τα σανδάλια, για να είναι έτοιμος για το Ευαγγέλιο της ειρήνης, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα το καλυμμαύχι, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (…) καλύπτει τον εαυτό του με το καλυμμαύχι της ακακίας, ως περικεφαλαία και ελπίδα σωτηρίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα το κουκούλι, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (…) φοράει το κουκούλι της ακακίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Έπειτα τον μανδύα, λέγοντας·

Ο αδελφός μας (…) λαμβάνει τον μανδύα του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πούμε γι’ αυτόν τό, Κύριε ελέησον.

Μετά από αυτά ψάλλονται τα επόμενα τροπάρια.

Ήχος δ΄ .

Ντυθείτε το χιτώνα της σωτηρίας, ζωστείτε τη ζώνη της σωφροσύνης, δεχθείτε το σημείο του σταυρού, οπλίστε τα νοητά πόδια με τα όπλα της εγκράτειας και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας.

Θα χαρεί υπερβολικά η ψυχή μου χάρη στον Κύριο· γιατί με έντυσε με ιμάτιο σωτηρίας και με περικάλυψε με χιτώνα μεγάλης χαράς· ως νυμφίο μου φόρεσε στεφάνι και ως νύμφη με στόλισε με κοσμήματα.

Συνεχίζεται…