Γενικά ΘέματαΟρθόδοξη πίστη

Η δύναμη της ευλογίας του πνευματικού

15 Σεπτεμβρίου 2014

Η δύναμη της ευλογίας του πνευματικού

Η_διάκριση_του_πνευματικού

Άγιος Σιλουανός
Πιστεύετε, αδελφοί, ότι εάν συμβεί εις τινα να αποθνήσκη ενώπιον του πνευματικού, και είπη εις τον πνευματικόν: «Πάτερ άγιε, ευλόγησον με να ιδώ τον Κύριον εις την Βασιλείαν των Ουρανών», και απαντήση ο πνευματικός: «Πορεύου, τέκνον, και βλέπε τον Κύριον», θα γίνη εις αυτόν κατά την ευλογίαν του πνευματικού, διότι το Πνεύμα το Άγιον και εις τον ουρανόν και επί γης είναι το αυτό.

 

Πηγή: isagiastriados.com