Θαύματα και θαυμαστά γεγονόταΠροσκυνήματα-Οδοιπορικά-Τουρισμός

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Μηνά στην Νάουσα (ΦΩΤΟ)

14 Νοεμβρίου 2018

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Μηνά στην Νάουσα (ΦΩΤΟ)

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ναούσης, παρουσία των τοπικών Αρχών και πλήθους πιστών.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν,ἵνα ἡὑπερβολή τῆς δυνάμεως ᾖτοῦ Θεοῦ καί μή ἐξ ἡμῶν».

Ἡἀπερίφραστη ὁμολογία τοῦἀπο στόλου Παύλου ξενίζει ἴσως τούς Κορινθίους πού ἀκοῦν τήν ἐπιστολή του νά διαβάζεται στήν Ἐκκλησία τους. «Ἔχουμε τόν θη σαυρό αὐτό σέ ὀστράκινα σκεύη».

Σέ ποιόν θησαυρό ἀναφέρεται ὁἀπό στο λος, τόν ὁποῖοι ὅλοι οἱΚορίνθιοι εἶχαν δεῖνά ἐργάζεται στό ἐργαστήριο τοῦἈκύ λα καί τῆς Πρίσκιλλας γιά νά ἐξασφαλίσει τά ἀπαραίτητα γιά τόν ἴδιο καί τούς συνεργάτες του, καί ὁὁποῖος μά λι στα δέν δίστασε νά πα ραδε χθεῖὅτι «ταῖς χρείαις μου καί τοῖς οὖσι μετ᾽ἐμοῦὑπηρέτη σαν αἱχεῖρες αὕται»;

Ξενίζει καί ἐμᾶς πού ἀκοῦμε τόν ἀπόστολο νά λέει ὅτι ἔχουμε τόν θη σαυρό αὐτό σέ ὀστράκινα σκεύη. Γιατί ποιός μπορεῖνά εἶναι τόσο ἀφελής καί ἀνεύθυνος ὥστε ἀντί νά φυλάσσει ἕνα τέτοιο θη σαυρό σέ ἕνα ἀσφαλές θησαυρο φυ λάκιο, τόν ἔχει βάλει σέ ἕνα εὔθραστο σκεῦος κατασκευασμέ νο ἀπό ὄστρακα;

Ὁθησαυρός ὅμως στόν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁπρωτοκορυφαῖος ἀπό στολος δέν εἶναι ἕνας ὑλικός καί κοσμικός θησαυρός. Δέν εἶναι χρήματα ἤπολύτιμοι λίθοι πούἔχουν ὄντως ἀνάγκη νά ἀσφαλι σθοῦν, γιά νά μήν γίνουν στόχος ληστῶν καί ἐπιτηδείων.

Ὁθησαυ ρός στόν ὁποῖο ἀναφέ ρεται εἶναι θεῖος καί ἄυλος, καί δέν φυλάσσε ται ἐκεῖ«ὅπου σής καί βρῶσις ἀφανίζει καί ὅπου κλέ πται διορύσ σουσι καί κλέπτου σι».

Ὁθησαυρός εἶναι ἡγνώση τοῦΘεοῦ, τήν ὁποία μᾶς ἀποκάλυψε ὁΧριστός, καί φυ λάσσεται στίς ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων πού πιστεύουν σέ αὐτόν.

Καί μπορεῖἡἀνθρώπινη ὕπαρξη νά εἶναι πράγματι εὔθραυστη καί εὐάλωτη ὡς πρός τή φύση καί τήν ὑπόστασή της, ἔχει ὅμως καί αὐτό τόν λόγο καί τή σκοπιμότητά του, διότι ἔτσι ἀναδεικνύεται καί ἀπο δει κνύεται ἡδύναμη τοῦΘεοῦ. ἡὁποία καί ἐνίισχύει τό ὀστράκινο σκεῦος τοῦἀνθρώπου πού πι στεύει,ὥστε νά μή συληθεῖὁθη σαυρός τῆς πίστεως καί τῆς γνώ σεως τοῦΘεοῦ.

«Ἔχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν,ἵνα ἡὑπερβολή τῆς δυνάμεως ᾖτοῦΘεοῦκαί μή ἐξ ἡμῶν».

Ἡὁμολογία αὐτή τοῦἀποστόλου Παύλου δέν προέρχεται μόνο ἀπό τήν προσωπική του ἐμπειρία, δέν προέρχεται μόνο ἀπό τή διαβε βαί ω ση τοῦΧριστοῦπρός τόν ἴδιο, ὅταν τόν παρεκάλεσε καί μάλιστα τρεῖς φορές νά τόν ἀπαλλάξει ἀπό τόν σκώλωπα τῆς σαρκός, γιά νά διακονεῖἀπρόσκοπτα τό κήρυγμα τοῦΕὐαγγελίου, ὅτι «ἡδύναμίς» του, ἡδύναμη τοῦΧριστοῦ, «ἐν ἀσθενείᾳτελειοῦται», ἀλλά ἐπιβε βαιώνεται καί ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή ζωή τῶν ἀναριθμήτων μαρ τύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπι βεβαιώνεται καί ἀποδεικνύεται καί ἀπό τή ζωή καί τό μαρτύριο τοῦἑορταζομένου καί πανηγυρι ζο μένου σήμερα στόν ἱερό αὐτό ναό του, ἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τοῦθαυματουργοῦ.

Διότι ὀστράκινα σκεύη ἦταν τά σώ ματα τῶν ἁγίων μαρτύρων. Ὀστράκινο σκεῦος ἦταν καί τό σῶμα τοῦἁγίου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, τό ὁποῖο μάλιστα εἶχε λε πτυνθεῖκαί φθαρεῖἀπό τήν πολυ ε τῆἄσκηση, νηστεία καί κακοπά θεια, καί θά περίμενε κανείς εὔκολα νά σπάσει καί νά διαλυθεῖκάτω ἀπό τήν πίεση τῶν πολλῶν καί φρικτῶν βασανιστηρίων, στά ὁποῖα τόν ὑπέβαλαν οἱδιῶκτες του, θέλοντας νά τόν ἀναγκάσουν νά ἀρνηθεῖτήν πίστη του στόν Χριστό καί νά θυσιάσει στά εἴδω λα.

Ὅμως ὁἅγιος Μηνᾶς μέ τή δύ να μη τοῦΘεοῦὑπέμενε τά πάντα μέ θάρρος καί γενναιότητα, φυλάσ σο ντας τόν θησαυρό τῆς πίστεώς του ἄθικτο ἀπό τά βέβηλα χέρια τῶν διωκτῶν του, οἱὁποῖοι ἔχο ντας ἐξαντλήσει ὅλα τά βασα νι στήρια καί ἔχοντας ἀποκάμει ἀπό τήν ἐπιμονή καί τήν καρτερία τοῦἁγίου Μηνᾶ, τόν ἀποκεφάλισαν μέ ἐντολή τοῦἡγεμόνος, νομίζοντας ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο ὑπερί σχυ σαν τοῦμάρτυρος. Στήν πραγ μα τικότητα ὅμως τοῦχάρισαν τόν στέ φανο τοῦμαρτυρίου, τοῦχά ρισαν τόν οὐρανό, ἐκεῖὅπου ἀπο λαμβάνει πλέον τόν θησαυρό τῆς γνώσεως τοῦΘεοῦσέ ἀπόλυτο βαθμό.

Ἀδελφοί μου, αὐτόν τόν πο λύτι μο θησαυρό, τόν ὁποῖο κατεῖχε καί τόν ὁποῖο ἐφύλαξε μέχρι τέ λους ὁἅγιος μεγαλομάρτυς Μη νᾶς, ἔχου με τό προνόμιο καί τήν εὐλογία νά κατέχουμε καί ὅλοι ἐμεῖς, οἱὁποῖοι ἤλθαμε σήμερα στόν ἱερό ναό του γιά νά τόν τιμήσουμε.

Μπορεῖβεβαίως καί στίς ἡμέρες μας νά εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ἐπιβου λεύ ονται τόν θησαυρό μας αὐτό, νά εἶναι πολ λοί ἐκεῖνοι οἱὁποῖοι θέ λουν νά τόν συλήσουν, νά τόν κα τα στρέ ψουν καί νά τόν ἐξαφ α νί σουν· μπορεῖκάποιες φο ρές νά ἀνησυ χοῦμε καί νά φοβό μα στε μήπως τό ὀστράκινό μας σκεῦος δέν εἶναι ἐπαρ κές γιά νά προ φυ λά ξει τόν πολύ τι μο θησαυ ρό τῆς πίστεώς μας, τόν ὁποῖο ἐφύ λαξε καί ὁτι μώμενος καί ἑορ ταζόμενος προ στά της τῆς ἐνο ρί ας σας ἅγιος με γαλομάρτυς Μηνᾶς, ὅμως δέν χρειάζεται, ἀδελφοί μου, νά ἀνη συ χοῦμε. Ἀρκεῖνά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στή δύναμη τοῦΘεοῦ, διότι δική του εἶναι ἡπρο στασία, δική του εἶναι ἡἐνίσχυση τοῦὀστρακίνου σκεύους μας, δική του εἶναι καί ἡμέ ριμνα νά μήν συ ληθεῖκαί νά μήν ἐξαφανισθεῖὁθησαυρός τῆς πίστεως.

Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά μήν ἀπεμπο λή σου με ἐμεῖς τόν θησαυρό, τόν ὁποῖο μᾶς ἐμπιστεύ θη κε ὁΘεός. Δική μας εὐθύνη καί χρέος εἶναι νά τόν διαφυλάξουμε, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στή δύ ναμη τοῦΘεοῦ, ὁὁποῖος δέν θά μᾶς ἐγκατα λεί ψει, ὅταν τοῦτό ζητοῦμε καί ὅταν μένουμε ἑδραῖοι καί ἀμετα κί νητοι στήν πίστη μας, ὅπως δέν ἐγκατέλειψε καί ὅλους τούς ἁγί ους του καί τόν ἅγιο μεγαλομάρ τυρα Μηνᾶ, ἡχάρη καί οἱπρε σβεῖες τοῦὁποίου εὔχομαι νά μᾶς ἐνισχύουν καί νά μᾶς στηρίζουν ὅλους στόν ἀγώνα μας νά διατη ρή σουμε καί ἐμεῖς τόν θεόσδοτο θησαυρό τῆς πίστεώς μας μέχρι τῆς τελευταίας μας ἀναπνοῆς.

 

Πηγή: imverias.gr