Χαριτωμένες παραινέσεις

Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις θείες εντολές!

21 Δεκεμβρίου 2019

Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις θείες εντολές!

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός.

Ποιος δεν θα σκιρτήσει και δεν θα γεμίσει από χαρά και αγαλλίαση όταν αναλογισθεί όλην αυτήν τη Χάρη και τη δωρεά όπου μας εκληρονόμησε η αγάπη του Λυτρωτή μας!
Δεν μας άφησε, ακόμη, στερημένους από την αίσθηση της παρουσίας Του και σ’ αυτή τη ζωή, αλλά διά των θείων Μυστηρίων, εν τη Εκκλησία, μας κάνει κοινωνούς της πολύμορφης ενέργεια της χάριτος Του.

Ολόκληρο το πλήρωμα της θείας αποκαλύψεως βρίσκεται διά παντός μέσα στην Εκκλησία, που είναι το Σώμα του Κυρίου μας· έτσι το θείο θέλημα είναι πάντοτε, σ’ όσους το ζητούν, γνωστό.

Και αυτός ο Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στις θείες εντολές, που κι αυτές είναι σαφείς και γνωστές διά της Εκκλησίας: «Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο λαμβάνων εάν τινα πέμψω, εμέ λαμβάνει, ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντά με» (Ιω. ιγ’ 20).

Ο δε άγιος Μάξιμος αναφέρει ότι, «Ο εντολήν δεξάμενος και ποιήσας αυτήν, έχει μυστικώς την Αγίαν Τριάδα».
Πράγματι, ο Χριστός είπεν ότι «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με… Και ο πατήρ μου αγαπήση αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν (κατοικίαν) παρ’ αυτώ ποιήσομεν» (Ιω. ιδ’ 21-23).
Να, λοιπόν η αλήθεια των λόγων του Αγίου Μαξίμου, ότι όποιος τηρήσει τις θείες εντολές θα έχει εντός του μυστικώς όλη την Αγία Τριάδα.
Τα πιο πάνω λόγια του Χριστού μας αποκαλύπτουν την Τριαδολογική όψη της θείας οικονομίας, διότι η εντός ημών παρουσία του Θεού Λόγου εξυπακούει -λόγω του ομοουσίου και αδιαιρέτου των θείων προσώπων- και την παρουσία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ [Βατοπαιδινού], “Ομιλίες”, Λάρνακα, Κύπρος (1978-1981).