Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής: Περί Αγάπης

6 Ιανουαρίου 2020

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής: Περί Αγάπης

Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστή (1897-1959).

<Περί Αγάπης>

Αλλ’ ουδέ επιτρέπει η γλώσσα λαλήσαι
ούτε νους και καρδία, ψυχή και θελήσει,
επειδή βασιλεύει η γλυκεία Αγάπη,
Ιησούς ο Σωτήρ μου, ο γλυκύτατος έρως,

και Πατήρ πλαστουργός μου και Άγιον Πνεύμα,
ω Τριάς Παναγία, εν μονάδι τη Θεία,
η ζωή της ψυχής μου και τρυφή της καρδίας,
φωτισμός του νοός μου, ω Αγάπη τελεία,

η πηγή της Αγάπης, η Ελπίς και η Πίστις,
δίδαξόν με τον τρόπον του για πάντα να σε έχω,
ναι γλυκεία Αγάπη, Ιησούς ο Σωτήρ μου,
τούτο μόνον ειπέ μοι και άλλο πλέον δεν θέλω·

διαρκώς να σε έχω, στους σους πόδας να πίπτω
και γλυκά να φιλήσω τας πληγάς και τους ήλους.
Αενάως να κλαίω μετά πόνου καρδίας
και τούς πόδας να βρέχω ως η πάλαι Μαρία,

και να μην με χωρίζουν όλαι πάσαι δυνάμεις,
εξουσίαι, αρχαί δε, του εχθρού και Βελίαρ,
μηδέ πάλιν ο κόσμος άπας όλος εξ όλου
και τρυφαί απολαύσεις του αιώνος ετούτου.

Αλλ’ εκεί καθώς είμαι και τους πόδας σου βρέχων,
την ψυχήν μου να λάβης και όθεν οίδας να βάλης Περί Αγάπης

Αλλ’ ουδέ επιτρέπει η γλώσσα λαλήσαι
ούτε νους και καρδία, ψυχή και θελήσει,
επειδή βασιλεύει η γλυκεία Αγάπη,
Ιησούς ο Σωτήρ μου, ο γλυκύτατος έρως,

και Πατήρ πλαστουργός μου και Άγιον Πνεύμα,
ω Τριάς Παναγία, εν μονάδι τη Θεία,
η ζωή της ψυχής μου και τρυφή της καρδίας,
φωτισμός του νοός μου, ω Αγάπη τελεία,

η πηγή της Αγάπης, η Ελπίς και η Πίστις,
δίδαξόν με τον τρόπον του για πάντα να σε έχω,
ναι γλυκεία Αγάπη, Ιησούς ο Σωτήρ μου,
τούτο μόνον ειπέ μοι και άλλο πλέον δεν θέλω·

διαρκώς να σε έχω, στους σους πόδας να πίπτω
και γλυκά να φιλήσω τας πληγάς και τους ήλους.
Αενάως να κλαίω μετά πόνου καρδίας
και τούς πόδας να βρέχω ως η πάλαι Μαρία,

και να μην με χωρίζουν όλαι πάσαι δυνάμεις,
εξουσίαι, αρχαί δε, του εχθρού και Βελίαρ,
μηδέ πάλιν ο κόσμος άπας όλος εξ όλου
και τρυφαί απολαύσεις του αιώνος ετούτου.

Αλλ’ εκεί καθώς είμαι και τους πόδας σου βρέχων,
την ψυχήν μου να λάβης και όθεν οίδας να βάλης
και εσέ τον Σωτήρα, Πλαστουργόν και Θεόν μου,
αενάως να βλέπω, να υμνώ, να λατρεύω,

μετά πάντων Δικαίων, Προφητών και Μαρτύρων
και οσίων Πατέρων και γυναίων των θείων·
και στρατείας απάσης ουρανίων Αγγέλων,
Χερουβείμ, Σεραφείμ τε, Εξουσιών και Θρόνων,

και Μητρός γλυκυτάτης, Παναγίας Παρθένου,
και Κυρίας των όλων Θεοτόκου Μαρίας.
Αμήν .
και εσέ τον Σωτήρα, Πλαστουργόν και Θεόν μου,
αενάως να βλέπω, να υμνώ, να λατρεύω,

μετά πάντων Δικαίων, Προφητών και Μαρτύρων
και οσίων Πατέρων και γυναίων των θείων·
και στρατείας απάσης ουρανίων Αγγέλων,
Χερουβείμ, Σεραφείμ τε, Εξουσιών και Θρόνων,

και Μητρός γλυκυτάτης, Παναγίας Παρθένου,
και Κυρίας των όλων Θεοτόκου Μαρίας.
Αμήν .