Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Μέγας Βασίλειος: Εφόσον ενθυμήσαι την φύσιν σου δεν θα αλαζονευθής ποτέ!

26 Φεβρουαρίου 2020

Μέγας Βασίλειος: Εφόσον ενθυμήσαι την φύσιν σου δεν θα αλαζονευθής ποτέ!

Μέγας Βασίλειος.

Συνέχεια από: http://www.diakonima.gr/?p=483099

Πρόσεχε, λοιπόν, τον εαυτόν σου. Αυτός ο λόγος θα σου χρησιμεύση σαν κάποιος καλός σύμβουλος που υπενθυμίζει τα ανθρώπινα και όταν λαμπρά ευημερής και όταν ολόκληρος η ζωή κυλά κατά την φυσικήν φοράν των πραγμάτων.

Αλλ’ όμως και όταν πιέζεσαι κάτω από δύσκολους περιστάσεις, ευκαιριακώς θα ήταν δυνατόν να επαναλαμβάνεται εις την καρδίαν, ώστε μήτε λόγω επάρσεως να επαρθής εις υπερβολικήν αλαζονείαν, μήτε από απελπισίαν να καταρρεύσης εις χυδαίαν μελαγχολίαν.

Υπερηφανεύεσαι διά τον πλούτον, και καυχάσαι διά τους προγόνους, και χαίρεσαι διά την πατρίδα και το σωματικόν κάλλος και διά τας τιμάς που δέχεσαι από όλους; «Πρόσεχε σεαυτώ», διότι είσαι θνητός· «χώμα είσαι και εις το χώμα θα πας».

Κύτταξε τριγύρω αυτούς που πριν από εσέ έχουν δοκιμασθή εις τας ομοίας καυχήσεις.
Πού είναι αυτοί που είχαν περιβληθή τας πολιτικάς εξουσίας;
Πού είναι οι ακαταμάχητοι ρήτορες;
Πού είναι οι οργανωταί των πανηγύρεων;
Οι λαμπροί ιπποκόμοι, οι στρατηγοί, οι σατράπαι, οι τύραννοι;
Δεν έγιναν όλοι σκόνη;
Δεν είναι όλοι ένα παραμύθι;
Δεν διατηρείται η ανάμνησις της ζωής των εις τα ολίγα κόκκαλα;
Σκύψε εις τους τάφους μήπως ημπορέσης και διακρίνης ποίος είναι ο δούλος και ποίος ο κύριος, ποίος ο πτωχός και ποιος ο πλούσιος;
Ξεχώρισε, εάν ημπορής, τον αιχμάλωτον από τον βασιλέα, τον ισχυρόν από τον αδύνατον, τον όμορφον από τον άσχημον.
Εφόσον λοιπόν ενθυμήσαι την φύσιν σου δεν θα αλαζονευθής ποτέ.
Θα ενθυμήσαι όμως τον εαυτόν σου, όταν προσέχης τον εαυτόν σου.

 

Απόσπασμα από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου “Εις το, ‘Πρόσεχε τον ευατόν σου’”, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση στον τόμο “Μ. Βασιλείου έργα 6, της σειράς “Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, των εκδόσεων Πατερικαί Εκδόσεις “Γρηγόριος ο Παλαμάς”. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Βασίλειος Ψευτογκάς.