Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Ιουστίνος: Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία, που να είναι εκτός του Θεανθρώπου!

26 Φεβρουαρίου 2020

Όσιος Ιουστίνος: Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία, που να είναι εκτός του Θεανθρώπου!

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς (1894-1979).

Όλη η θεία πραγματικότης ενσαρκωμένη εις τον Θεάνθρωπον Χριστόν πηγάζει συνεχώς εξ αυτής αναριθμήτους και αμετρήτους θείας δυνάμεις απαραιτήτους εις το ανθρώπινον είναι διά την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποίησιν.
Αύται ονομάζονται χάρις.

Αι θείαι δυνάμεις αυταί ως δοσμέναι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα.
Διότι ό,τι υπάρχει μέσα εν τη Εκκλησία, είναι Θεανθρώπινον διότι είναι από τον Θεάνθρωπον.

Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία, που να είναι εκτός του Θεανθρώπου.

Η σωτηρία μας και η θεανθρωποίησίς μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο από παρά η διαρκής μας χαρίτωσις.

Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος έχουσα τον άπειρον ωκεανόν των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, αι οποίαι συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις τον θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας.

Όλαι αι θείαι δυνάμεις αυταί αι αναγκαίαις εις τους ανθρώπους διά την ζωήν και ευσέβειαν και εις τους δύο κόσμους (Β’ Πέτρ. 1, 3-4) εδόθησαν ημίν διά του Θεανθρώπου Χριστού, όστις είναι η Εκκλησία.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς (οσίου Ιουστίνου), “Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός”, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.