Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ας μη λοιπόν μελετά κανείς εις την Εκκλησίαν ευρισκόμενος, τα του οίκου του

2 Οκτωβρίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ας μη λοιπόν μελετά κανείς εις την Εκκλησίαν ευρισκόμενος, τα του οίκου του

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Ομιλία Β’
«Εν αρχήν ην ο Λόγος (Ιωάν. 1, 1)

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=514515

ε. Πράγμα το οποίον ακριβώς διά να μη πάθετε και σεις -δεν θα παύσω πάντoτε να συμβουλεύω αυτά- ενισχύσατε την θέλησίν σας, διά να μη ακούσετε αυτά, τα οποία ήκουσαν από τον Παύλον οι πιστοί εκ των Εβραίων, διότι και εις εκείνους είπεν ότι ο λόγος έγινε πολύς και δυσερμήνευτος, όχι επειδή είναι εκ φύσεως τέτοιος, αλλ’ επειδή, λέγει, σεις “εγίνατε νωθροί εις τας ακοάς”.

Διότι ο ασθενής και αδύνατος εις την θέλησιν φαίνεται ότι εκ φύσεως ενοχλείται τόσον από την βραχυλογίαν, όσον και από την μακρηγορίαν και θεωρεί δυσνόητα ακόμη και τα σαφή και εύκολα. Αλλ’ ας μη υπάρχη εδώ κανένας τέτοιος.

Αλλ’ ο καθένας, αφού απομακρύνη κάθε βιοτικήν φροντίδα, ας παρακολουθή με άνεσιν αυτάς τας αληθείας.

Διότι, όταν κατέχη τον ακροατήν επιθυμία υλικών πραγμάτων, δεν ημπορεί να τον καταλάβη επίσης και επιθυμία ακροάσεως -επειδή ούτε επαρκεί η ψυχή, καθώς τυχαίνει να είναι μία, διά πολλάς επιθυμίας- αλλ’ η μία επιθυμία καταστρέφεται από την άλλην και έτσι διαιρουμένη η πρώτη γίνεται πιο αδύνατη και ασθενής, οπότε τελικώς επικρατεί η άλλη, η οποία και εκδαπανά το παν εις τον εαυτόν της.

Αυτό συνήθως συμβαίνει και με τα παιδιά. Διότι, όταν κάποιος έχη μόνον ένα παιδί, αγαπά υπερβολικά το ένα αυτό, όταν όμως γίνη πατέρας πολλών παιδιών και η διάθεσις του δι’ αυτά, εφ’ όσον διηρεθή και διεμοιράσθη και εις τα δύο, γίνεται πιο ασθενής.

Αν μάλιστα αυτό συμβαίνει, εκεί όπου υπάρχει φυσική κλίσις και δύναμις και τα αγαπώμενα είναι συγγενή, τι θα ήτο δυνατόν να είπωμεν διά την ελευθέραν διάθεσιν και επιθυμίαν και μάλιστα, όταν οι έρωτες αυτοί είναι αντίθετοι μεταξύ τους;

Διότι ο έρως των υλικών πραγμάτων είναι αντίθετος του έρωτος αυτής της ακροάσεως. Διότι εισερχόμενοι εδώ, εισερχόμεθα εις τον ουρανόν. Δεν εννοώ εις τον τόπον, αλλ’ εις την διάθεσιν, διότι είναι δυνατόν και ευρισκόμενος κανείς επί της γης να ίσταται εις τον ουρανόν και να σκέπτεται τα ουράνια και να ακούη τα προερχόμενα από εκεί.

Κανείς, λοιπόν ας μη εισάγη τα γήινα εις τον ουρανόν!
Κανείς, ενώ ευρίσκεται εδώ, ας μη μεριμνά διά τα πράγματα του οίκου του!
Διότι έπρεπεν η οικία και η αγορά να έχη και να επιδεικνύη τα προερχόμενα από εδώ κέρδη και όχι να καταπιέζεται αυτή από τα φορτία, τα προερχόμενα από την οικίαν και την αγοράν.

Ας πλησιάσωμεν λοιπόν κατόπιν τούτων εις τον θρόνον της διδασκαλίας, διά να απαλαγώμεν με την δύναμίν του από τον ρύπον που μας περιβάλλει.

Αν μάλιστα σκοπεύωμεν και την μικράν αυτήν διδασκαλίαν να καταστρέψωμεν με τα έξω λεγόμενα και γινόμενα, είναι προτιμότερον να μη αρχίσωμεν καν.

Ας μη λοιπόν μελετά κανείς εις την Εκκλησίαν ευρισκόμενος, τα του οίκου του, αλλ’ αντιθέτως και εις αυτόν ευρισκόμενος [στο σπίτι του], ας μελετά όσα ήκουσε και έμαθεν εις την Εκκλησίαν.

Ας είναι αυτά τιμιώτερα όλων, διότι αυτά ανήκουν εις την ψυχήν, ενώ εκείνα εις το σώμα, μάλλον τα εδώ λεγόμενα ενδιαφέρουν και το σώμα και την ψυχήν. Δι’ αυτό αυτά μεν ας είναι τα κύρια έργα, δευτερεύοντα δε όλα τα άλλα έργα, διότι αυτά μεν είναι χρήσιμα και εις την παρούσαν και εις την μέλλουσαν ζωήν, ενώ εκείνα εις καμίαν, αν δεν ρυθμίζωνται σύμφωνα με τον νόμον, ο οποίος καθωρίσθη δι’ αυτά.

Διότι εδώ ημπορούμεν να μάθωμεν όχι μόνον τι θα είμεθα μετα ταύτα και πώς θα ζήσωμεν τότε, αλλά κατά ποίον τρόπον θα οικονομήσωμεν και την παρούσαν ζωήν, εφ’ όσον αυτός εδώ ο Οίκος έγινε πνευματικόν ιατρείον, διά να θεραπεύσωμεν, όσα τραύματα δεχθώμεν απ’ έξω και όχι να απέλθωμεν, αφού προσθέσωμεν και άλλα από εδώ.

Διότι, αν δεν παρακολουθώμεν μετά προσοχής, όταν ομιλή προς ημάς το Άγιον Πνεύμα, όχι μόνον τα προηγούμενα δεν θα αποβάλωμεν, αλλά και άλλα θα προσθέσωμεν.

Από τον τόμο Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, τόμος 71, «Υπόμνημα εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, Ομιλίαι Α’ – ΙΖ’, κεφάλαιο 1», της Βιβλιοθήκης των Ελλήνων, σειράς Άπαντα των Αγίων Πατέρων, του Ελληνικού Εκδοτικού Οργανισμού. Κείμενο Γ. Καρυοφίλης, μετάφραση Παναγιώτης Μπιτσάκος.