Να προσευχώμεθα αδειαλείπτως.

Ας εξομολογούμεθα συχνά με ευλάβειαν και καθαράν συνείδησιν

(Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )

Ας εξομολογούμεθα συχνά με ευλάβειαν και καθαράν συνείδησιν.

Να τηρώμεν τας εντολάς του πνευματικού.

Να έχωμεν την μνήμην θανάτου και δυνατός ο Θεός να μας αξιώση της άλλης ζωής κοντά Του,  δια να συγχαίρωμεν με τους αγίους, εις την θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν.

 

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης