Μήνυμα ημέρας

Ολιγοπιστία

14 Ιανουαρίου 2022

Ολιγοπιστία

«χωρὶς τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, μήτε ἀσθενοῦμεν μήτε ἀποθνήσκωμεν. Φύγε λοιπὸν μακρὰν ἀφ’ἡμῶν ὀλιγοπιστία».

Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς