Άγ. Νικόδημος Αγιορείτης

Περί αποδόσεως ευχαριστίας

23 Σεπτεμβρίου 2022

Περί αποδόσεως ευχαριστίας

Επειδή όλον το καλόν, όπου έχομεν και όπου κάμνομεν, είναι του Θεού και από τον Θεόν, διά τούτο είμεθα χρεώσται να τον ευχαριστούμεν διά κάθε μας καλόν γύμνασμα, διά κάθε νίκην και διά όλας τας ευεργεσίας όπου ελάβομεν από την εύσπλαγχνον χείρα του, τόσον τας φανεράς, όσον και τας κρυπτάς, τόσον τας κοινάς, όσον και τας μερικάς, ως γέγραπται: «εν παντι ευχαριστείτε· τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις υμάς» (Α’ Θεσσ. Ε’ 18).

Επειδή κατά τον θείον Χρυσόστομον, «αρίστη εστίν ευεργεσίας φυλακή, η της ευεργεσίας μνήμη και η διηνεκής ευχαριστία» [ο άριστος τρόπος διαφυλάξεως της ευεργεσίας είναι η ανάμνηση της ευεργεσίας και η συνεχής ευχαριστία].

Και διά να κάμωμεν τούτο με τον αρμόδιον τρόπον, πρέπει να στοχασθωμεν τον σκοπόν, από τον οποίον κινείται ο Θεός να μεταδίδη εις ημάς τας χάριτάς του.

Και επειδή εις κάθε ευεργεσίαν ο Θεός:
Α’ κατά πρώτον σκοπόν εννοεί την τιμήν του και την υποταγήν εις το θέλημά του, διά τούτο εσύ, πρώτον συλλογίσου, ότι η μεγαλυτέρα ευχαριστία όπου ημπορείς να κάμης εις τον Θεόν διά όλας τας ευεργεσίας όπου σου έκαμεν, είναι το να φυλάττης τας εντολάς του, να τον τιμάς και να ακολουθής εις τα θελήματα του με ετοιμότητα. Καθώς γέγραπται: «τι Κύριος εκζητεί παρά σου; Αλλ’ η έτοιμον είναι πορεύεσθαι μετά Κυρίου του Θεού σου» (Μιχ. ΧΤ’ 8).

Β’. Βλέπων πως δεν έχεις τι άξιον διά καμίαν ευεργεσίαν, διότι δεν έπραξες άλλο, παρά αμαρτίας και αχαριστίας, με βαθύτατην ταπείνωσιν είπε εις τον Θεόν: «Και πώς είναι τούτο, Κύριέ μου, ότι να καταδέχεσαι, να κάμνης εις εμένα τον νεκρόν και βρωμισμένον σκύλον τόσας ευεργεσίας; Ας είναι το όνομά σου ευλογημένον εις τους αιώνας των αιώνων».

Και Γ’, στοχαζόμενος ότι αυτός με τας ευεργεσίας όπου σου κάμνει, ζητεί από εσέ να τον αγαπάς και να τον δουλεύης. Έξαψε από την αγάπην ενός τοιούτου ερασμίου Δεσπότου και από την ειλικρινή επιθυμίαν να δουλεύης, καθώς αυτός θέλει.
[…]

 

Πηγή: (Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) Από το βιβλίο, «Οδηγός Ορθοδοξίας, Με κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου», των εκδόσεων Ορθόδοξος Τύπος. Επιμέλεια π. Σωτήρχος. pemptousia.gr