Θεολογία και ΖωήΟρθόδοξη πίστη

Μάνης Χρυσόστομος: «Ήχος ώσπερ φερομένης βιαίας πνοής και γλώσσαι ωσεί πυρός»

6 Ιουνίου 2023

Μάνης Χρυσόστομος: «Ήχος ώσπερ φερομένης βιαίας πνοής και γλώσσαι ωσεί πυρός»

Το βιβλίον των «Πράξεων των Αποστόλων» επακριβώς περιγράφει το ιστορικό γεγονός της καθόδου και της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.

Αναφέρεται συγκεκριμένα: «Και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό. Και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι˙ και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ’ ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πραξ. 2, 1-4).

Διαβάστε την συνέχεια στο vimaorthodoxias.gr