Χαριτωμένες παραινέσεις

Όσιος Ιουστίνος: Εις το Θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστος ζη δι’ όλους τους άλλους, και όλοι δι’ έκαστον!

28 Φεβρουαρίου 2020

Όσιος Ιουστίνος: Εις το Θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστος ζη δι’ όλους τους άλλους, και όλοι δι’ έκαστον!

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς (1894-1979).

Εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας εδόθη όλη η χάρις της Τριαδικής θεότητος.
Η σώζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον, η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς, η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς.

Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον «κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού» (Εφ. 4, 7), ο δε Χριστός δίδει την χάριν Του κατά την πίστιν και τον κόπον εκάστου (Α’ Κορ. 3, 8), κατά τον κόπον εν τη πίστει, τη αγάπη, τη ελεημοσύνει, τη προσευχή, τη μετανοία, τη ταπεινώσει, τη υπομονή.

Προγιγνώσκων κατά την θείαν πρόγνωσίν Του, την υφ’ εκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς Του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά Του «εκάστου κατά την ιδίαν δύναμιν» (Ματθ. 25, 15).

Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμόν των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται η θέσις μας εις το ζωοποιόν σώμα Του.

Όσον ο άνθρωπος ζη περισσότερον ενεργώς το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ως σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει εις τα άλλα μέλη της Εκκλησίας.

Διότι εις το Θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστος ζη δι’ όλους τους άλλους, και όλοι δι’ έκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχ. Ιουστίνου Πόποβιτς (οσίου Ιουστίνου), “Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός”, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Μετάφραση Ιερομονάχων Αμφιλοχίου Ράντοβιτς, Αθανασίου Γιέβτιτς.