Χαριτωμένες παραινέσεις

Οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή: Ερωτικόν προς τον Ιησούν

4 Σεπτεμβρίου 2020

Οσίου Ιωσήφ Ησυχαστή: Ερωτικόν προς τον Ιησούν

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1898-1959).

Γλυκύτατέ μου Ιησού, βάλσαμον της ψυχής μου,
αγάπη της καρδίας μου, αέρας της πνοής μου.
Φως νοητόν, γλυκύτατον, ο έρως, η ισχύς μου,
αγάπη πολυθαύμαστος, ο πόθος της ζωής μου.

Η πίστις μου και η ελπίς, αγάπη μου γλυκεία,
Σωτήρα ποθεινότατε, γλυκειά παρηγορία·
ελθέ γλυκεία μου πνοή, ελθέ, ζωή μου θεία,
ελθέ, φως των ομμάτων μου, γλυκειά μου θυμηδία

και φώτισον τα σπλάγχνα μου, τον νουν και την καρδίαν
και πάρασχε στο σώμα μου απάθειαν τελείαν,
διαύγασον εν τω νοΐ τον Θείον φωτισμόν σου,
την λαμπροτάτην κίνησιν των θείων γνώσεων σου,

δος μου, αγάπη μου γλυκειά, αυτά που σου ζητάω,
τους πόδας σου ν’ ασπάζομαι και να γλυκοφιλάω.
Ζητώ, γλυκεία μου πνοή, αιτώ ο υπεσχέθης
και κρούω με κατάνυξιν κι επιθυμώ να έλθης

και συν Πατρί και Πνεύματι μέσα μου να εισέλθης·
μονήν αγίαν ποίησον, να λειτουργής ως θέλης
και ως ευαρεστήσαι συ, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα·
αξίωσον να σε υμνώ απαύστως νύχτα, μέρα
και μην χωρίζεις απ’ εμού, μη μ’ αποδοκιμάσεις,

αφού ‘δες, πως είμαι ασθενής, μη θες να με πειράζης·
δεν υποφέρω, δεν βαστώ στιγμή τον χωρισμό σου,
διότι καταφλέγομαι από του έρωτός σου.

Φλεγόμενος σ’ αναζητώ στους ουρανούς να σ’ εύρω
κι αφού σκιρτάς κατανοώ πως μέσα μου σε έχω.
Το σκίρτημά σου φλέγει με, πλέον δεν υποφέρω,
να βρίσκωμαι εδώ στην γη, σώμα βαρύ να φέρω.

Πολλάκις πταίω, σε λυπώ και σε παραπικραίνω,
πλην πάλιν συ με αγαπάς, δεν στέκεις πικραμένος.
Πόσον γλυκύς, γλυκύτατος, είσαι αγαθέ Χριστέ μου,
αλλ’ αν μ’ αφήνης, σύντομα σ’ αλησμονώ Θεέ μου.

Αν μ’ αγαπάς, σε αγαπώ, κι’ αν με βαστάζης, στέκω·
αν δε μικρόν απέρχεσαι, ευθύς ως χόρτον πέφτω.
Ο έρωτας μου είσαι συ, η φλόγα της αγάπης,
ο ζήλος και η όρεξις κι η προθυμία αύθις

και πάλιν όλα ίστανται, εάν μένης μαζί μου·
ει δε μικρόν αναχωρείς, σκοτίζεται η ψυχή μου.
Μέσα μου σε κατανοώ και έξωθεν σε βλέπω,
σε θεωρίαν έλκεις με, θαυμάζω τούτο βλέπων.

Όπου να ιδώ, παντού Χριστός, πάσα την γην πληρώνης
εις έκπληξιν ανάγεις με, τας φρένας μου αλλοιώνεις.
Στην Λειτουργία έρχομαι, δια να σε κοινωνήσω
και στην καλύβη στρέφομαι, πάλιν εκεί σε βρίσκω.

Απόσπασμα από το ποίημα του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, “Ερωτικά προς τον Ιησούν”, όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Θείας χάριτος εμπειρίες, Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Επιστολιμαία βιογραφία – Ανέκδοτες επιστολές και ποιήματα», έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.