Απαύγασμα πατερικής Σοφίας

Άγιος Ανδρέας Κρήτης: Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους Αγγέλους!

16 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιος Ανδρέας Κρήτης: Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους Αγγέλους!

Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης:

Στην Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, (Λόγος Α’)

Συνέχεια από εδώ: http://www.diakonima.gr/?p=511950

θ’. Αυτό λοιπόν εορτάζομε σήμερα· διά τούτο πανηγυρίζομεν για το ότι εφανερώθη σήμερα το άγιον εκείνο Ξύλον που από παλαιά εκρύπτετο· για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός, έλαμψεν ωσάν άλλος χρυσός μέσα από τα σπλάγχνα της γης· για το ότι απεκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρον της Χριστιανωσύνης· για το ότι η αλαζονεία και η έπαρσις των δαιμόνων ηρέμησε, με την φανέρωσιν του Σταυρού· για το ότι αυτό που από την φύσι του είναι ξίφος κατά των έχθρων, εφανερώθη μέσα από την γην· για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι τον στολισμόν της· για το ότι την «δραχμήν» που έχασε, την ευρήκαν οι Βασιλείς.

Αυτός είναι ο Σταυρός του Κυρίου, το Δεσποτικόν «σημείον», το σωτήριον όπλον, η βασιλική δύναμις, το τρόπαιον της νίκης, το σημείον διαχωρισμού αλλά και της ενώσεως των Ουρανίων και των επιγείων, η νομοθεσία των πιστών, η κορυφή και ο επίλογος των Αποστόλων, το τηλεσκόπιο των Προφητών, το στεφάνι των Μαρτύρων, ο αρραβών των προσκυνούντων τον Χριστόν.

ι’. Διότι από τότε που έχομε τον Σταυρόν, ο Χριστός προσκυνείται·
από τότε που έχομε τον Σταυρόν, ο Υιός του Θεού εγνωρίσθη και επιστεύθη·
από τότε που έχομε τον Σταυρόν, η Ιουδαϊκή θρησκεία κατηργήθη, η ειδωλολατρεία έσβησε, η Χριστιανική Πίστις και ζωή ανέτειλε και επεκράτησε· ο αέρας ηγιάσθη, ηλευθερώθημεν από τας ειδωλολατρικάς θυσίας, εγεύθημεν την αναίμακτον λατρείαν.

Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, έχομε απαλλαγεί από τας δαιμονικάς αναθυμιάσεις· αντιθέτως, μπορούμε να μετέχωμε πλέον της Πνευματικής ευωδιάς του «κενωθέντος Μύρου».

Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, αι γεννήσεις και καταγωγαί των ψευδοθεών της Μυθολογίας εξηφανίσθησαν.

Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, εγνωρίσαμε το μυστήριον της θείας Πίστεώς μας·
από τότε που έχομε τον Σταυρόν, εμάθαμε ότι, η υπεράρχιος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε εκ της προανάρχου αρχής, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνως και θεοπρεπώς.

ια’. Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, έχομε διδαχθή την Πίστιν εις Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, και απαλλαχθήκαμε από την καταστρεπτική φθορά της ειδωλολατρικής ματαιολογίας και φλυαρίας.

Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, απερρίψαμε τις σκιές των τυπικών συμβόλων, και κατεφωτίσθημεν με το φως της αληθείας διά της θείας Χάριτος.

Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, ο θάνατος έχει καταφρονηθή, οι δαίμονες έχουν σαστίσει, τα είδωλα συνετρίβησαν, αι θυσίαι των ζώων έχουν εκλείψει, τα ειδωλεία έχουν καταστραφή.

Παντού υπάρχουν Εκκλησίαι, ιερά θυσιαστήρια, ψαλμωδίες, αγρυπνίες, θεολογικαί διδασκαλίαι, Βαπτίσματα, συμφιλιώσεις των πιστών, θεία μελέτη και γνώσις των Αγίων Γραφών, περιφρόνησις των γηίνων, κτήσις των Ουρανίων, ένωσις με τον Θεόν.

Και διατί να λέγω πολλά;
Από τότε που έχομε τον Σταυρόν, οι άνθρωποι συμπολιτεύονται με τους Αγγέλους, και αυτός ο Ουρανός είναι πλέον προσιτός διά τους επιγείους· ο δε Θεός, διά της θείας Χάριτος και ενεργείας Του, γίνεται πλέον μεθεκτός από τους ανθρώπους.

 

Από το βιβλίο, “Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, 4 ομιλίες Αγίων Πατέρων εις τον Τίμιον Σταυρόν”, έκδοση Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος.